Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,297,053  
1,226,961  
1,526,253  
1,422,110  
1,375,395  
479,569  
380,716  
749,347  
640,819  
590,640  
39,950  
36,130  
37,800  
28,585  
32,246  
28,500  
0  
0  
0  
0  
349,377  
272,391  
632,948  
535,955  
485,783  
57,718  
67,916  
74,896  
72,691  
68,982  
4,023  
4,281  
3,702  
3,587  
3,629  
817,484  
846,244  
776,906  
781,291  
784,755  
181,537  
181,537  
80,037  
80,037  
80,037  
348,740  
339,787  
370,592  
375,552  
380,372  
0  
0  
0  
0  
0  
94,056  
107,970  
144,970  
144,970  
145,546  
180,079  
208,405  
179,905  
179,905  
177,599  
13,072  
8,546  
1,402  
827  
1,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,297,053  
1,226,961  
1,526,253  
1,422,110  
1,375,395  
434,811  
364,091  
646,617  
535,702  
498,354  
359,591  
285,379  
567,804  
473,419  
423,331  
75,220  
78,712  
78,813  
62,283  
75,023  
862,242  
862,870  
879,636  
886,408  
877,041  
862,242  
862,870  
879,636  
886,408  
877,041  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0