Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,422,110  
1,375,395  
1,292,616  
1,214,809  
1,245,907  
640,819  
590,640  
550,406  
468,944  
495,471  
28,585  
32,246  
33,665  
39,529  
69,080  
0  
0  
0  
0  
0  
535,955  
485,783  
453,991  
376,014  
380,005  
72,691  
68,982  
59,047  
49,195  
42,328  
3,587  
3,629  
3,702  
4,206  
4,059  
781,291  
784,755  
742,211  
745,864  
750,436  
80,037  
80,037  
80,037  
80,037  
80,037  
375,552  
380,372  
384,731  
388,076  
392,633  
0  
0  
0  
0  
0  
144,970  
145,546  
96,621  
96,621  
96,621  
179,905  
177,599  
179,472  
179,464  
179,464  
827  
1,202  
1,349  
1,667  
1,681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,422,110  
1,375,395  
1,292,616  
1,214,809  
1,245,907  
535,702  
498,354  
424,110  
351,817  
395,484  
473,419  
423,331  
353,331  
275,139  
318,551  
62,283  
75,023  
70,779  
76,678  
76,933  
886,408  
877,041  
868,506  
862,992  
850,424  
886,408  
877,041  
868,506  
862,992  
850,424  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0