Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,201,083  
2,267,059  
2,265,141  
2,265,355  
1,882,178  
677,855  
737,456  
768,294  
754,372  
876,279  
27,278  
89,668  
53,206  
59,057  
137,158  
5,740  
740  
1,930  
1,930  
1,085  
401,309  
447,328  
423,800  
437,395  
438,277  
236,315  
193,305  
279,504  
243,629  
228,941  
7,212  
6,414  
9,855  
12,362  
70,818  
1,523,228  
1,529,604  
1,496,847  
1,510,983  
1,005,899  
31,500  
31,514  
31,706  
31,706  
21,834  
1,447,565  
1,409,294  
1,415,975  
1,434,297  
760,548  
0  
0  
0  
0  
0  
5,040  
51,330  
8,193  
2,524  
190,807  
0  
0  
0  
0  
0  
39,122  
37,465  
40,972  
42,456  
32,711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,201,083  
2,267,059  
2,265,141  
2,265,355  
1,882,178  
1,562,273  
1,631,744  
1,661,830  
1,673,609  
1,274,210  
610,207  
681,281  
850,211  
868,887  
652,505  
952,066  
950,463  
811,620  
804,722  
621,705  
638,810  
635,316  
603,310  
591,746  
607,968  
638,810  
635,316  
603,310  
591,746  
607,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0