Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,340,848  
2,374,433  
2,307,672  
2,281,036  
2,320,166  
531,674  
576,278  
630,947  
603,315  
645,862  
150,996  
158,687  
148,530  
235,655  
129,804  
12,752  
16,810  
16,810  
30,671  
61,375  
353,981  
389,391  
453,156  
320,432  
439,740  
957  
897  
829  
766  
671  
12,987  
10,493  
11,623  
15,790  
14,273  
1,809,174  
1,798,155  
1,676,725  
1,677,722  
1,674,304  
1,000  
1,013  
1,013  
1,000  
10,663  
90,060  
93,035  
95,851  
98,750  
101,796  
140,742  
142,014  
143,287  
144,560  
145,868  
490,330  
490,330  
490,330  
492,069  
490,271  
1,084,804  
1,068,983  
943,084  
940,335  
924,407  
2,238  
2,779  
3,160  
1,008  
1,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,340,848  
2,374,433  
2,307,672  
2,281,036  
2,320,166  
193,277  
178,166  
193,279  
180,325  
242,275  
82,273  
67,177  
81,677  
69,891  
117,559  
111,004  
110,989  
111,602  
110,434  
124,716  
2,147,570  
2,196,267  
2,114,393  
2,100,711  
2,077,890  
2,147,570  
2,196,267  
2,114,393  
2,100,711  
2,077,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0