Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,291,222  
2,340,848  
2,374,433  
2,307,672  
2,281,036  
475,436  
531,674  
576,278  
630,947  
603,315  
166,180  
150,996  
158,687  
148,530  
235,655  
13,812  
12,752  
16,810  
16,810  
30,671  
281,325  
353,981  
389,391  
453,156  
320,432  
962  
957  
897  
829  
766  
13,156  
12,987  
10,493  
11,623  
15,790  
1,815,786  
1,809,174  
1,798,155  
1,676,725  
1,677,722  
1,000  
1,000  
1,013  
1,013  
1,000  
86,950  
90,060  
93,035  
95,851  
98,750  
139,469  
140,742  
142,014  
143,287  
144,560  
490,342  
490,330  
490,330  
490,330  
492,069  
1,095,889  
1,084,804  
1,068,983  
943,084  
940,335  
2,136  
2,238  
2,779  
3,160  
1,008  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,291,222  
2,340,848  
2,374,433  
2,307,672  
2,281,036  
131,783  
193,277  
178,166  
193,279  
180,325  
20,908  
82,273  
67,177  
81,677  
69,891  
110,875  
111,004  
110,989  
111,602  
110,434  
2,159,439  
2,147,570  
2,196,267  
2,114,393  
2,100,711  
2,159,439  
2,147,570  
2,196,267  
2,114,393  
2,100,711  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0