Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,326,128  
2,314,305  
2,291,222  
2,340,848  
2,374,433  
409,598  
405,316  
475,436  
531,674  
576,278  
141,748  
195,424  
166,180  
150,996  
158,687  
69,345  
13,814  
13,812  
12,752  
16,810  
190,875  
186,055  
281,325  
353,981  
389,391  
769  
894  
962  
957  
897  
6,862  
9,130  
13,156  
12,987  
10,493  
1,916,531  
1,908,989  
1,815,786  
1,809,174  
1,798,155  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,013  
84,061  
86,200  
86,950  
90,060  
93,035  
136,924  
138,197  
139,469  
140,742  
142,014  
490,531  
490,514  
490,342  
490,330  
490,330  
1,202,171  
1,190,994  
1,095,889  
1,084,804  
1,068,983  
1,844  
2,084  
2,136  
2,238  
2,779  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,326,128  
2,314,305  
2,291,222  
2,340,848  
2,374,433  
132,249  
139,088  
131,783  
193,277  
178,166  
20,787  
27,649  
20,908  
82,273  
67,177  
111,462  
111,439  
110,875  
111,004  
110,989  
2,193,879  
2,175,217  
2,159,439  
2,147,570  
2,196,267  
2,193,879  
2,175,217  
2,159,439  
2,147,570  
2,196,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0