Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
441,958  
530,518  
562,839  
592,453  
572,431  
187,145  
248,089  
284,207  
313,961  
296,222  
65  
1,072  
10,081  
23,745  
534  
137,810  
185,360  
215,360  
215,360  
215,000  
48,870  
60,174  
57,614  
74,345  
80,660  
376  
0  
0  
0  
0  
24  
1,483  
1,152  
510  
28  
254,812  
282,430  
278,632  
278,492  
276,209  
0  
0  
0  
0  
0  
3,153  
3,550  
5,098  
5,206  
5,187  
22,201  
16,182  
14,965  
15,188  
15,411  
48,850  
82,019  
78,339  
78,066  
75,574  
180,000  
180,000  
180,000  
180,000  
180,000  
608  
678  
230  
32  
37  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
441,958  
530,518  
562,839  
592,453  
572,431  
130,562  
219,445  
252,699  
306,233  
275,678  
129,872  
218,931  
252,298  
305,715  
275,161  
690  
515  
401  
517  
517  
311,395  
311,073  
310,140  
286,220  
296,753  
311,395  
311,073  
310,140  
286,220  
296,753  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0