Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,139,057  
5,931,035  
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
6,061,920  
5,850,098  
5,989,908  
5,589,532  
5,438,691  
6,054,116  
5,842,944  
5,982,620  
5,584,611  
5,433,393  
7,804  
7,154  
7,287  
4,921  
5,298  
77,136  
80,937  
82,770  
86,379  
88,197  
0  
0  
0  
0  
0  
4,476  
4,837  
4,426  
4,725  
2,633  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
72,660  
76,100  
78,344  
81,654  
85,564  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,139,057  
5,931,035  
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
3,195,684  
3,192,132  
3,380,342  
3,019,291  
2,974,580  
3,158,044  
3,164,030  
3,374,023  
2,410,472  
2,215,205  
37,640  
28,102  
6,319  
608,819  
759,374  
2,943,372  
2,738,903  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
2,943,372  
2,738,903  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0