Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,931,035  
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
5,075,161  
5,850,098  
5,989,908  
5,589,532  
5,438,691  
4,982,911  
5,842,944  
5,982,620  
5,584,611  
5,433,393  
4,976,892  
7,154  
7,287  
4,921  
5,298  
6,019  
80,937  
82,770  
86,379  
88,197  
92,250  
0  
0  
0  
0  
0  
4,837  
4,426  
4,725  
2,633  
2,813  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
76,100  
78,344  
81,654  
85,564  
89,437  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,931,035  
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
5,075,161  
3,192,132  
3,380,342  
3,019,291  
2,974,580  
3,149,961  
3,164,030  
3,374,023  
2,410,472  
2,215,205  
1,916,424  
28,102  
6,319  
608,819  
759,374  
1,233,537  
2,738,903  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
1,925,200  
2,738,903  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
1,925,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0