Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
5,075,161  
4,869,335  
5,989,908  
5,589,532  
5,438,691  
4,982,911  
4,773,903  
5,982,620  
5,584,611  
5,433,393  
4,976,892  
4,769,306  
7,287  
4,921  
5,298  
6,019  
4,597  
82,770  
86,379  
88,197  
92,250  
95,432  
0  
0  
0  
0  
0  
4,426  
4,725  
2,633  
2,813  
2,911  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78,344  
81,654  
85,564  
89,437  
92,521  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,072,678  
5,675,911  
5,526,889  
5,075,161  
4,869,335  
3,380,342  
3,019,291  
2,974,580  
3,149,961  
3,004,021  
3,374,023  
2,410,472  
2,215,205  
1,916,424  
1,282,981  
6,319  
608,819  
759,374  
1,233,537  
1,721,039  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
1,925,200  
1,865,314  
2,692,336  
2,656,621  
2,552,309  
1,925,200  
1,865,314  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0