Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,526,889  
5,075,161  
4,869,335  
5,424,906  
5,027,663  
5,438,691  
4,982,911  
4,773,903  
5,325,749  
4,923,265  
5,433,393  
4,976,892  
4,769,306  
5,305,990  
4,917,748  
5,298  
6,019  
4,597  
19,759  
5,517  
88,197  
92,250  
95,432  
99,156  
104,398  
0  
0  
0  
0  
0  
2,633  
2,813  
2,911  
3,134  
2,411  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
85,564  
89,437  
92,521  
96,022  
101,987  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,526,889  
5,075,161  
4,869,335  
5,424,906  
5,027,663  
2,974,580  
3,149,961  
3,004,021  
3,647,106  
3,345,160  
2,215,205  
1,916,424  
1,282,981  
2,412,102  
2,219,762  
759,374  
1,233,537  
1,721,039  
1,235,004  
1,125,398  
2,552,309  
1,925,200  
1,865,314  
1,777,800  
1,682,503  
2,552,309  
1,925,200  
1,865,314  
1,777,800  
1,682,503  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0