Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
2,415,262  
2,027,545  
1,418,305  
2,530,851  
1,672,626  
37,636  
35,169  
35,603  
35,328  
40,223  
0  
0  
0  
407,260  
527,216  
2,354,814  
1,970,222  
1,355,259  
2,065,011  
1,078,282  
19,804  
17,470  
21,712  
17,981  
19,839  
3,008  
4,684  
5,730  
5,271  
7,066  
2,681,689  
3,184,002  
2,451,272  
2,173,151  
3,415,857  
1,945,687  
2,439,871  
1,603,747  
1,602,770  
2,509,061  
27,349  
27,825  
27,205  
25,924  
28,262  
470,726  
470,726  
474,371  
478,016  
481,661  
1,112  
1,112  
56,294  
38,017  
79,213  
228,482  
235,965  
280,965  
19,485  
308,330  
8,333  
8,502  
8,690  
8,940  
9,331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
5,088,483  
3,234,104  
3,352,424  
2,025,047  
2,861,118  
2,961,141  
2,979,004  
2,573,324  
1,776,696  
2,360,325  
2,495,177  
255,100  
779,100  
248,351  
500,793  
465,964  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
2,127,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0