Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,988,965  
5,805,288  
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
3,316,275  
3,024,594  
2,415,262  
2,027,545  
1,418,305  
36,598  
30,358  
37,636  
35,169  
35,603  
286,730  
212,381  
0  
0  
0  
2,954,450  
2,748,972  
2,354,814  
1,970,222  
1,355,259  
29,646  
25,175  
19,804  
17,470  
21,712  
8,851  
7,709  
3,008  
4,684  
5,730  
2,672,690  
2,780,694  
2,681,689  
3,184,002  
2,451,272  
1,390,375  
1,493,948  
1,945,687  
2,439,871  
1,603,747  
27,563  
28,090  
27,349  
27,825  
27,205  
459,791  
463,436  
470,726  
470,726  
474,371  
0  
0  
1,112  
1,112  
56,294  
787,088  
787,088  
228,482  
235,965  
280,965  
7,873  
8,133  
8,333  
8,502  
8,690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,988,965  
5,805,288  
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
4,069,392  
3,913,439  
3,234,104  
3,352,424  
2,025,047  
3,850,542  
3,663,339  
2,979,004  
2,573,324  
1,776,696  
218,850  
250,100  
255,100  
779,100  
248,351  
1,919,573  
1,891,849  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
1,919,573  
1,891,849  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0