Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,805,288  
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
3,024,594  
2,415,262  
2,027,545  
1,418,305  
2,530,851  
30,358  
37,636  
35,169  
35,603  
35,328  
212,381  
0  
0  
0  
407,260  
2,748,972  
2,354,814  
1,970,222  
1,355,259  
2,065,011  
25,175  
19,804  
17,470  
21,712  
17,981  
7,709  
3,008  
4,684  
5,730  
5,271  
2,780,694  
2,681,689  
3,184,002  
2,451,272  
2,173,151  
1,493,948  
1,945,687  
2,439,871  
1,603,747  
1,602,770  
28,090  
27,349  
27,825  
27,205  
25,924  
463,436  
470,726  
470,726  
474,371  
478,016  
0  
1,112  
1,112  
56,294  
38,017  
787,088  
228,482  
235,965  
280,965  
19,485  
8,133  
8,333  
8,502  
8,690  
8,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,805,288  
5,096,951  
5,211,547  
3,869,577  
4,704,002  
3,913,439  
3,234,104  
3,352,424  
2,025,047  
2,861,118  
3,663,339  
2,979,004  
2,573,324  
1,776,696  
2,360,325  
250,100  
255,100  
779,100  
248,351  
500,793  
1,891,849  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
1,891,849  
1,862,847  
1,859,123  
1,844,529  
1,842,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0