Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,630,909  
4,870,575  
5,337,932  
5,988,965  
5,805,288  
2,605,480  
2,466,621  
2,405,211  
3,316,275  
3,024,594  
66,829  
32,493  
47,935  
36,598  
30,358  
21,000  
0  
78,949  
286,730  
212,381  
2,348,626  
1,936,191  
2,236,535  
2,954,450  
2,748,972  
156,087  
488,059  
31,371  
29,646  
25,175  
12,939  
9,877  
10,421  
8,851  
7,709  
2,025,428  
2,403,954  
2,932,721  
2,672,690  
2,780,694  
951,951  
1,250,839  
1,311,738  
1,390,375  
1,493,948  
26,963  
26,622  
27,084  
27,563  
28,090  
0  
0  
456,146  
459,791  
463,436  
0  
0  
0  
0  
0  
1,039,282  
1,119,088  
787,088  
787,088  
787,088  
7,232  
7,405  
350,665  
7,873  
8,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,630,909  
4,870,575  
5,337,932  
5,988,965  
5,805,288  
2,561,466  
2,918,386  
3,393,849  
4,069,392  
3,913,439  
2,498,866  
2,855,351  
3,206,249  
3,850,542  
3,663,339  
62,600  
63,034  
187,600  
218,850  
250,100  
2,069,443  
1,952,189  
1,944,082  
1,919,573  
1,891,849  
2,069,443  
1,952,189  
1,944,082  
1,919,573  
1,891,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0