Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,444,509  
1,432,520  
1,434,832  
1,429,369  
1,464,358  
967,200  
934,636  
927,365  
921,846  
958,074  
11,171  
11,542  
13,162  
10,059  
10,526  
400  
400  
400  
400  
400  
517,881  
499,239  
489,954  
488,994  
512,199  
404,282  
405,260  
405,622  
404,470  
417,256  
33,467  
18,196  
18,227  
17,924  
17,693  
477,308  
497,884  
507,467  
507,522  
506,284  
300,510  
302,866  
301,973  
301,973  
299,616  
6,582  
6,469  
7,203  
8,226  
9,108  
56,258  
56,258  
56,258  
56,258  
56,258  
37,970  
37,970  
38,062  
37,925  
37,745  
67,080  
84,198  
90,597  
90,837  
90,511  
8,908  
10,123  
13,374  
12,304  
13,047  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,444,509  
1,432,520  
1,434,832  
1,429,369  
1,464,358  
2,127,808  
2,084,185  
2,067,192  
2,046,102  
2,072,699  
1,678,767  
1,548,256  
1,534,259  
1,515,680  
1,543,470  
449,040  
535,930  
532,933  
530,423  
529,229  
-683,299  
-651,665  
-632,360  
-616,734  
-608,341  
-683,304  
-651,670  
-632,365  
-616,739  
-608,346  
5  
5  
5  
5  
5  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0