Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,429,369  
1,464,358  
1,378,261  
1,451,735  
 
921,846  
958,074  
895,469  
968,009  
 
10,059  
10,526  
12,757  
24,315  
 
400  
400  
1,500  
36,300  
 
488,994  
512,199  
444,345  
469,567  
 
404,470  
417,256  
417,627  
417,022  
 
17,924  
17,693  
19,240  
20,805  
 
507,522  
506,284  
482,792  
483,725  
 
301,973  
299,616  
296,872  
296,258  
 
8,226  
9,108  
11,950  
12,944  
 
56,258  
56,258  
0  
0  
 
37,925  
37,745  
74,418  
73,905  
 
90,837  
90,511  
84,387  
84,387  
 
12,304  
13,047  
15,166  
16,232  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,429,369  
1,464,358  
1,378,261  
1,451,735  
 
2,046,102  
2,072,699  
1,583,444  
1,647,832  
 
1,515,680  
1,543,470  
1,263,944  
1,328,332  
 
530,423  
529,229  
319,500  
319,500  
 
-616,734  
-608,341  
-205,183  
-196,098  
 
-616,739  
-608,346  
-205,188  
-196,102  
 
5  
5  
5  
5  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0