Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,434,832  
1,429,369  
1,464,358  
1,378,261  
 
927,365  
921,846  
958,074  
895,469  
 
13,162  
10,059  
10,526  
12,757  
 
400  
400  
400  
1,500  
 
489,954  
488,994  
512,199  
444,345  
 
405,622  
404,470  
417,256  
417,627  
 
18,227  
17,924  
17,693  
19,240  
 
507,467  
507,522  
506,284  
482,792  
 
301,973  
301,973  
299,616  
296,872  
 
7,203  
8,226  
9,108  
11,950  
 
56,258  
56,258  
56,258  
0  
 
38,062  
37,925  
37,745  
74,418  
 
90,597  
90,837  
90,511  
84,387  
 
13,374  
12,304  
13,047  
15,166  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,434,832  
1,429,369  
1,464,358  
1,378,261  
 
2,067,192  
2,046,102  
2,072,699  
1,583,444  
 
1,534,259  
1,515,680  
1,543,470  
1,263,944  
 
532,933  
530,423  
529,229  
319,500  
 
-632,360  
-616,734  
-608,341  
-205,183  
 
-632,365  
-616,739  
-608,346  
-205,188  
 
5  
5  
5  
5  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0