Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,464,358  
1,378,261  
1,451,735  
1,486,968  
 
958,074  
895,469  
968,009  
1,015,987  
 
10,526  
12,757  
24,315  
27,620  
 
400  
1,500  
36,300  
40,800  
 
512,199  
444,345  
469,567  
509,528  
 
417,256  
417,627  
417,022  
415,694  
 
17,693  
19,240  
20,805  
22,345  
 
506,284  
482,792  
483,725  
470,981  
 
299,616  
296,872  
296,258  
279,901  
 
9,108  
11,950  
12,944  
14,352  
 
56,258  
0  
0  
0  
 
37,745  
74,418  
73,905  
73,905  
 
90,511  
84,387  
84,387  
84,387  
 
13,047  
15,166  
16,232  
18,437  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,464,358  
1,378,261  
1,451,735  
1,486,968  
 
2,072,699  
1,583,444  
1,647,832  
1,669,665  
 
1,543,470  
1,263,944  
1,328,332  
1,347,233  
 
529,229  
319,500  
319,500  
322,432  
 
-608,341  
-205,183  
-196,098  
-182,697  
 
-608,346  
-205,188  
-196,102  
-182,701  
 
5  
5  
5  
5  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0