Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
341,946,780  
333,105,683  
323,338,621  
299,697,687  
303,929,985  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,844,678  
2,115,252  
1,884,822  
1,497,837  
1,699,666  
  Tiền gửi tại NHNN
6,823,810  
5,699,065  
4,195,088  
2,926,208  
2,106,015  
23,109,676  
23,632,208  
30,072,682  
32,308,152  
39,528,572  
608  
655  
1,749,925  
1,022,343  
444,525  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
101,182  
55,533  
58,228  
0  
0  
236,954,954  
223,012,161  
214,001,342  
194,009,452  
205,447,635  
0  
0  
0  
0  
0  
44,374,590  
50,654,459  
46,273,876  
38,392,766  
25,449,127  
188,693  
187,767  
195,767  
206,838  
216,890  
4,795,883  
4,791,494  
4,789,366  
3,979,172  
3,977,996  
0  
0  
0  
0  
0  
23,752,706  
22,957,089  
20,117,525  
25,354,919  
25,059,559  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
341,946,780  
333,105,683  
323,338,621  
299,697,687  
303,929,985  
324,527,047  
316,039,859  
306,784,828  
283,643,684  
288,395,441  
17,419,733  
17,065,824  
16,553,793  
16,054,003  
15,534,544  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
17,513,214  
58,322,497  
49,655,000  
40,252,969  
28,472,884  
  Bảo lãnh vay vốn
132,369  
132,054  
132,037  
20,100  
22,860  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
58,517,984  
0  
0  
0  
26,255,925  
  Cam kết mua ngoại tệ
6,620,576  
0  
0  
0  
1,422,816  
  Cam kết bán ngoại tệ
3,289,416  
0  
0  
0  
92,292  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
48,607,992  
0  
0  
0  
24,740,817  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
24,202,465  
21,600,548  
14,192,041  
10,557,859  
8,804,383  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0