Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,362,083  
368,981,764  
365,643,130  
357,238,825  
341,946,780  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,514,187  
1,564,767  
1,754,801  
1,412,154  
1,844,678  
  Tiền gửi tại NHNN
9,885,008  
4,279,318  
10,162,106  
5,686,277  
6,823,810  
39,088,600  
25,361,596  
33,711,348  
26,962,037  
23,109,676  
437  
502  
502  
608  
608  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
152,036  
0  
172,946  
152,923  
101,182  
284,017,198  
279,029,514  
262,075,280  
249,482,533  
236,954,954  
0  
0  
0  
0  
0  
18,453,871  
21,672,999  
21,593,902  
37,813,551  
44,374,590  
133,140  
133,140  
160,834  
160,834  
188,693  
4,842,183  
4,823,432  
4,817,510  
4,816,676  
4,795,883  
0  
0  
0  
0  
0  
33,275,423  
32,116,496  
31,193,901  
30,751,232  
23,752,706  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,362,083  
368,981,764  
365,643,130  
357,238,825  
341,946,780  
368,535,079  
349,777,399  
346,933,351  
339,036,003  
324,527,047  
22,827,004  
19,204,365  
18,709,779  
18,202,822  
17,419,733  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
13,433,876  
13,502,484  
14,429,650  
13,773,690  
17,513,214  
  Bảo lãnh vay vốn
132,698  
135,315  
132,784  
132,683  
132,369  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
13,301,178  
13,367,169  
14,296,866  
13,641,007  
17,380,845  
  Cam kết tín dụng
50,386,339  
13,066,134  
12,944,546  
13,170,130  
82,720,449  
35,597,867  
0  
0  
0  
58,517,984  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,197,960  
0  
0  
0  
6,620,576  
  Cam kết bán ngoại tệ
3,387,029  
0  
0  
0  
3,289,416  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
29,012,878  
0  
0  
0  
48,607,992  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
14,788,472  
13,066,134  
12,944,546  
13,170,130  
24,202,465  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0