Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,981,764  
365,643,130  
357,238,825  
341,946,780  
333,105,683  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,564,767  
1,754,801  
1,412,154  
1,844,678  
2,115,252  
  Tiền gửi tại NHNN
4,279,318  
10,162,106  
5,686,277  
6,823,810  
5,699,065  
25,361,596  
33,711,348  
26,962,037  
23,109,676  
23,632,208  
502  
502  
608  
608  
655  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
172,946  
152,923  
101,182  
55,533  
279,029,514  
262,075,280  
249,482,533  
236,954,954  
223,012,161  
0  
0  
0  
0  
0  
21,672,999  
21,593,902  
37,813,551  
44,374,590  
50,654,459  
133,140  
160,834  
160,834  
188,693  
187,767  
4,823,432  
4,817,510  
4,816,676  
4,795,883  
4,791,494  
0  
0  
0  
0  
0  
32,116,496  
31,193,901  
30,751,232  
23,752,706  
22,957,089  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,981,764  
365,643,130  
357,238,825  
341,946,780  
333,105,683  
349,777,399  
346,933,351  
339,036,003  
324,527,047  
316,039,859  
19,204,365  
18,709,779  
18,202,822  
17,419,733  
17,065,824  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
13,502,484  
14,429,650  
13,773,690  
17,513,214  
58,322,497  
  Bảo lãnh vay vốn
135,315  
132,784  
132,683  
132,369  
132,054  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
13,367,169  
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
13,066,134  
 
 
 
 
0  
0  
0  
58,517,984  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
6,620,576  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
0  
3,289,416  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
48,607,992  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
13,066,134  
12,944,546  
13,170,130  
24,202,465  
21,600,548  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0