Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
357,238,825  
341,946,780  
333,105,683  
323,338,621  
299,697,687  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,412,154  
1,844,678  
2,115,252  
1,884,822  
1,497,837  
  Tiền gửi tại NHNN
5,686,277  
6,823,810  
5,699,065  
4,195,088  
2,926,208  
26,962,037  
23,109,676  
23,632,208  
30,072,682  
32,308,152  
608  
608  
655  
1,749,925  
1,022,343  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
152,923  
101,182  
55,533  
58,228  
0  
249,482,533  
236,954,954  
223,012,161  
214,001,342  
194,009,452  
0  
0  
0  
0  
0  
37,813,551  
44,374,590  
50,654,459  
46,273,876  
38,392,766  
160,834  
188,693  
187,767  
195,767  
206,838  
4,816,676  
4,795,883  
4,791,494  
4,789,366  
3,979,172  
0  
0  
0  
0  
0  
30,751,232  
23,752,706  
22,957,089  
20,117,525  
25,354,919  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
357,238,825  
341,946,780  
333,105,683  
323,338,621  
299,697,687  
339,036,003  
324,527,047  
316,039,859  
306,784,828  
283,643,684  
18,202,822  
17,419,733  
17,065,824  
16,553,793  
16,054,003  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
13,773,690  
17,513,214  
58,322,497  
49,655,000  
40,252,969  
  Bảo lãnh vay vốn
132,683  
132,369  
132,054  
132,037  
20,100  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
58,517,984  
0  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
6,620,576  
0  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
3,289,416  
0  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
48,607,992  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
13,170,130  
24,202,465  
21,600,548  
14,192,041  
10,557,859  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0