Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
846,128  
808,133  
767,684  
747,616  
732,858  
658,602  
619,543  
575,067  
551,795  
540,758  
55,303  
62,414  
36,288  
31,151  
28,774  
0  
0  
0  
0  
0  
294,234  
268,682  
241,835  
230,924  
200,212  
304,711  
285,606  
292,417  
284,988  
304,311  
4,353  
2,842  
4,528  
4,732  
7,461  
187,526  
188,590  
192,616  
195,821  
192,100  
408  
336  
408  
408  
173  
136,764  
137,454  
140,859  
143,130  
140,075  
0  
0  
0  
0  
0  
45,702  
45,702  
45,702  
45,702  
46,084  
0  
0  
0  
0  
0  
4,653  
5,097  
5,647  
6,581  
5,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
846,128  
808,133  
767,684  
747,616  
732,858  
474,665  
441,490  
412,127  
399,718  
375,813  
465,694  
427,757  
396,130  
387,257  
356,431  
8,971  
13,733  
15,997  
12,461  
19,382  
371,462  
366,643  
355,557  
347,898  
357,045  
371,462  
366,643  
355,557  
347,898  
357,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0