Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
747,616  
732,858  
735,439  
766,806  
717,586  
551,795  
540,758  
543,068  
570,473  
518,093  
31,151  
28,774  
29,821  
46,006  
52,315  
0  
0  
0  
0  
0  
230,924  
200,212  
217,404  
204,238  
188,258  
284,988  
304,311  
289,113  
308,656  
268,099  
4,732  
7,461  
6,731  
11,573  
9,422  
195,821  
192,100  
192,371  
196,333  
199,494  
408  
173  
173  
173  
269  
143,130  
140,075  
143,734  
147,135  
149,518  
0  
0  
0  
0  
0  
45,702  
46,084  
45,702  
45,702  
45,712  
0  
0  
0  
0  
0  
6,581  
5,767  
2,762  
3,323  
3,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
747,616  
732,858  
735,439  
766,806  
717,586  
399,718  
375,813  
384,202  
427,177  
388,735  
387,257  
356,431  
362,337  
417,635  
376,760  
12,461  
19,382  
21,864  
9,542  
11,975  
347,898  
357,045  
351,237  
339,629  
328,851  
347,898  
357,045  
351,237  
339,629  
328,851  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0