Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
767,684  
747,616  
732,858  
735,439  
766,806  
575,067  
551,795  
540,758  
543,068  
570,473  
36,288  
31,151  
28,774  
29,821  
46,006  
0  
0  
0  
0  
0  
241,835  
230,924  
200,212  
217,404  
204,238  
292,417  
284,988  
304,311  
289,113  
308,656  
4,528  
4,732  
7,461  
6,731  
11,573  
192,616  
195,821  
192,100  
192,371  
196,333  
408  
408  
173  
173  
173  
140,859  
143,130  
140,075  
143,734  
147,135  
0  
0  
0  
0  
0  
45,702  
45,702  
46,084  
45,702  
45,702  
0  
0  
0  
0  
0  
5,647  
6,581  
5,767  
2,762  
3,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
767,684  
747,616  
732,858  
735,439  
766,806  
412,127  
399,718  
375,813  
384,202  
427,177  
396,130  
387,257  
356,431  
362,337  
417,635  
15,997  
12,461  
19,382  
21,864  
9,542  
355,557  
347,898  
357,045  
351,237  
339,629  
355,557  
347,898  
357,045  
351,237  
339,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0