Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,859,208  
1,954,545  
2,123,331  
1,968,553  
1,951,266  
1,164,163  
1,372,653  
1,685,433  
1,547,350  
1,542,089  
48,668  
203,499  
305,781  
589,587  
278,933  
27,000  
0  
1,300  
0  
0  
518,305  
475,431  
511,841  
426,178  
446,816  
563,539  
680,557  
853,174  
527,363  
806,026  
6,652  
13,167  
13,336  
4,222  
10,314  
695,045  
581,892  
437,899  
421,203  
409,177  
240  
240  
240  
240  
240  
11,720  
11,774  
13,481  
13,900  
13,887  
127,046  
127,743  
128,439  
129,136  
129,833  
7,945  
7,945  
7,945  
7,945  
6,267  
532,941  
290,794  
272,605  
254,569  
242,605  
15,153  
143,396  
15,187  
15,412  
16,345  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,859,208  
1,954,545  
2,123,331  
1,968,553  
1,951,266  
1,140,150  
1,195,466  
1,333,102  
1,298,973  
1,378,034  
940,374  
996,325  
1,110,596  
1,044,952  
1,124,261  
199,777  
199,142  
222,506  
254,020  
253,773  
719,058  
759,079  
790,229  
669,580  
573,232  
718,881  
758,902  
790,052  
669,403  
573,055  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0