Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,227,597  
2,094,425  
1,859,208  
1,954,545  
2,123,331  
1,710,316  
1,582,850  
1,164,163  
1,372,653  
1,685,433  
165,034  
42,845  
48,668  
203,499  
305,781  
0  
5,000  
27,000  
0  
1,300  
941,227  
916,680  
518,305  
475,431  
511,841  
595,204  
609,461  
563,539  
680,557  
853,174  
8,852  
8,864  
6,652  
13,167  
13,336  
517,280  
511,575  
695,045  
581,892  
437,899  
55,340  
240  
240  
240  
240  
11,456  
11,815  
11,720  
11,774  
13,481  
125,652  
126,349  
127,046  
127,743  
128,439  
7,627  
7,627  
7,945  
7,945  
7,945  
302,208  
350,298  
532,941  
290,794  
272,605  
14,997  
15,245  
15,153  
143,396  
15,187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,227,597  
2,094,425  
1,859,208  
1,954,545  
2,123,331  
1,511,292  
1,401,492  
1,140,150  
1,195,466  
1,333,102  
1,313,676  
1,202,918  
940,374  
996,325  
1,110,596  
197,616  
198,574  
199,777  
199,142  
222,506  
716,305  
692,933  
719,058  
759,079  
790,229  
716,128  
692,756  
718,881  
758,902  
790,052  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0