Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,890,457  
2,227,597  
2,094,425  
1,859,208  
1,954,545  
1,531,586  
1,710,316  
1,582,850  
1,164,163  
1,372,653  
34,676  
165,034  
42,845  
48,668  
203,499  
50,000  
0  
5,000  
27,000  
0  
789,696  
941,227  
916,680  
518,305  
475,431  
646,511  
595,204  
609,461  
563,539  
680,557  
10,704  
8,852  
8,864  
6,652  
13,167  
358,871  
517,280  
511,575  
695,045  
581,892  
122,140  
55,340  
240  
240  
240  
9,669  
11,456  
11,815  
11,720  
11,774  
124,956  
125,652  
126,349  
127,046  
127,743  
7,627  
7,627  
7,627  
7,945  
7,945  
80,598  
302,208  
350,298  
532,941  
290,794  
13,881  
14,997  
15,245  
15,153  
143,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,890,457  
2,227,597  
2,094,425  
1,859,208  
1,954,545  
1,097,489  
1,511,292  
1,401,492  
1,140,150  
1,195,466  
900,359  
1,313,676  
1,202,918  
940,374  
996,325  
197,130  
197,616  
198,574  
199,777  
199,142  
792,968  
716,305  
692,933  
719,058  
759,079  
792,791  
716,128  
692,756  
718,881  
758,902  
177  
177  
177  
177  
177  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0