Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,299,441  
1,238,771  
1,175,447  
1,065,726  
1,019,909  
783,698  
797,572  
769,026  
709,184  
685,582  
227,398  
460,778  
473,009  
438,824  
411,087  
213,380  
3,380  
6,407  
3,357  
3,357  
324,449  
318,120  
276,068  
254,148  
257,946  
6,390  
6,170  
5,695  
6,003  
6,372  
12,082  
9,124  
7,847  
6,851  
6,820  
515,743  
441,200  
406,420  
356,543  
334,327  
1,223  
1,139  
-630  
256  
256  
511,723  
435,998  
402,897  
351,518  
330,345  
0  
0  
0  
0  
0  
90  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,708  
4,062  
4,153  
4,768  
3,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,299,441  
1,238,771  
1,175,447  
1,065,726  
1,019,909  
271,034  
274,562  
320,306  
295,356  
246,133  
256,951  
260,738  
306,487  
281,282  
231,812  
14,083  
13,824  
13,820  
14,074  
14,320  
1,028,407  
964,209  
855,140  
770,370  
773,777  
1,028,407  
964,209  
855,140  
770,370  
773,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0