Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,065,726  
1,019,909  
963,678  
887,392  
779,688  
709,184  
685,582  
644,682  
599,995  
498,859  
438,824  
411,087  
423,800  
386,636  
277,338  
3,357  
3,357  
3,027  
3,027  
3,027  
254,148  
257,946  
201,373  
199,706  
208,825  
6,003  
6,372  
9,291  
7,129  
5,976  
6,851  
6,820  
7,190  
3,497  
3,692  
356,543  
334,327  
318,996  
287,397  
280,829  
256  
256  
256  
0  
0  
351,518  
330,345  
309,283  
283,883  
278,689  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,768  
3,726  
6,458  
3,514  
2,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,065,726  
1,019,909  
963,678  
887,392  
779,688  
295,356  
246,133  
268,578  
255,070  
221,063  
281,282  
231,812  
254,236  
242,956  
209,868  
14,074  
14,320  
14,343  
12,114  
11,195  
770,370  
773,777  
695,100  
632,322  
558,625  
770,370  
773,777  
695,100  
632,322  
558,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0