Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,175,447  
1,065,726  
1,019,909  
963,678  
887,392  
769,026  
709,184  
685,582  
644,682  
599,995  
473,009  
438,824  
411,087  
423,800  
386,636  
6,407  
3,357  
3,357  
3,027  
3,027  
276,068  
254,148  
257,946  
201,373  
199,706  
5,695  
6,003  
6,372  
9,291  
7,129  
7,847  
6,851  
6,820  
7,190  
3,497  
406,420  
356,543  
334,327  
318,996  
287,397  
-630  
256  
256  
256  
0  
402,897  
351,518  
330,345  
309,283  
283,883  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,153  
4,768  
3,726  
6,458  
3,514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,175,447  
1,065,726  
1,019,909  
963,678  
887,392  
320,306  
295,356  
246,133  
268,578  
255,070  
306,487  
281,282  
231,812  
254,236  
242,956  
13,820  
14,074  
14,320  
14,343  
12,114  
855,140  
770,370  
773,777  
695,100  
632,322  
855,140  
770,370  
773,777  
695,100  
632,322  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0