Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
853,750  
401,740  
842,777  
892,959  
916,965  
113,270  
131,154  
85,168  
125,681  
138,031  
18,717  
12,883  
14,563  
70,188  
58,180  
45,000  
45,000  
52,500  
0  
0  
46,851  
70,681  
15,441  
52,906  
77,440  
2,497  
2,526  
2,163  
2,264  
2,242  
205  
64  
501  
324  
170  
740,481  
270,587  
757,609  
767,278  
778,934  
0  
0  
0  
0  
0  
620,487  
95,092  
640,627  
650,719  
660,778  
0  
0  
0  
0  
0  
45,020  
213  
45,059  
45,110  
45,961  
0  
168,850  
0  
0  
0  
74,973  
6,431  
71,923  
71,449  
72,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
853,750  
401,740  
842,777  
892,959  
916,965  
348,743  
49,068  
356,727  
361,376  
392,544  
92,808  
21,624  
80,003  
83,214  
95,094  
255,936  
27,443  
276,724  
278,161  
297,449  
505,007  
352,673  
486,050  
531,584  
524,421  
505,007  
352,673  
486,050  
531,584  
524,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0