Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,618  
776,748  
842,679  
853,750  
401,740  
108,613  
59,056  
113,435  
113,270  
131,154  
38,613  
21,440  
2,169  
18,717  
12,883  
21,700  
21,700  
45,000  
45,000  
45,000  
45,740  
13,171  
63,513  
46,851  
70,681  
2,473  
2,486  
2,504  
2,497  
2,526  
87  
259  
250  
205  
64  
716,005  
717,692  
729,244  
740,481  
270,587  
0  
0  
0  
0  
0  
635,837  
600,386  
610,401  
620,487  
95,092  
0  
0  
0  
0  
0  
213  
45,020  
45,020  
45,020  
213  
0  
0  
0  
0  
168,850  
79,955  
72,286  
73,823  
74,973  
6,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,618  
776,748  
842,679  
853,750  
401,740  
314,326  
304,152  
326,581  
348,743  
49,068  
103,162  
71,218  
92,188  
92,808  
21,624  
211,163  
232,934  
234,394  
255,936  
27,443  
510,292  
472,596  
516,098  
505,007  
352,673  
510,292  
472,596  
516,098  
505,007  
352,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0