Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,295,103  
1,818,609  
3,153,080  
2,905,072  
 
567,923  
213,649  
531,053  
532,387  
 
23,624  
3,410  
60,714  
25,207  
 
288,421  
133,651  
215,447  
213,425  
 
101,943  
67,453  
121,350  
122,763  
 
151,506  
9,031  
129,797  
168,934  
 
2,429  
104  
3,745  
2,057  
 
2,727,180  
1,604,960  
2,622,027  
2,372,685  
 
4,025  
3,976  
3,945  
3,859  
 
136,007  
42,470  
117,836  
653,226  
 
0  
0  
0  
0  
 
637,059  
631,665  
652,350  
2,155  
 
1,939,278  
925,632  
1,840,263  
1,705,012  
 
10,811  
1,217  
7,633  
8,433  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,295,103  
1,818,609  
3,153,080  
2,905,072  
 
548,020  
350,705  
518,959  
533,074  
 
503,573  
327,981  
473,367  
504,690  
 
44,447  
22,724  
45,592  
28,384  
 
2,747,083  
1,467,904  
2,634,121  
2,371,998  
 
2,747,083  
1,467,904  
2,634,121  
2,371,998  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0