Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,818,609  
3,153,080  
2,905,072  
2,817,324  
 
213,649  
531,053  
532,387  
509,794  
 
3,410  
60,714  
25,207  
75,960  
 
133,651  
215,447  
213,425  
166,217  
 
67,453  
121,350  
122,763  
111,842  
 
9,031  
129,797  
168,934  
153,717  
 
104  
3,745  
2,057  
2,057  
 
1,604,960  
2,622,027  
2,372,685  
2,307,530  
 
3,976  
3,945  
3,859  
3,855  
 
42,470  
117,836  
653,226  
659,126  
 
0  
0  
0  
0  
 
631,665  
652,350  
2,155  
1,434  
 
925,632  
1,840,263  
1,705,012  
1,634,709  
 
1,217  
7,633  
8,433  
8,406  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,818,609  
3,153,080  
2,905,072  
2,817,324  
 
350,705  
518,959  
533,074  
524,936  
 
327,981  
473,367  
504,690  
502,304  
 
22,724  
45,592  
28,384  
22,632  
 
1,467,904  
2,634,121  
2,371,998  
2,292,387  
 
1,467,904  
2,634,121  
2,371,998  
2,292,387  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0