Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,249  
 
 
 
 
106,592  
 
 
 
 
22,199  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
51,983  
 
 
 
 
32,398  
 
 
 
 
11  
 
 
 
 
312,657  
 
 
 
 
278  
 
 
 
 
204,169  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
98,156  
 
 
 
 
3,397  
 
 
 
 
6,657  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,249  
 
 
 
 
314,087  
 
 
 
 
144,227  
 
 
 
 
169,860  
 
 
 
 
105,162  
 
 
 
 
105,162  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0