Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,116,277  
18,612,507  
19,442,910  
23,293,558  
23,013,694  
1,622,783  
6,001,354  
6,379,673  
6,141,774  
6,745,417  
292,049  
1,072,460  
269,382  
228,295  
279,259  
149,440  
91,772  
0  
0  
0  
828,785  
2,733,963  
2,210,909  
1,277,987  
1,809,805  
305,072  
1,894,988  
3,343,857  
3,984,764  
3,642,613  
47,438  
208,172  
555,525  
650,728  
1,013,740  
15,493,494  
12,611,153  
13,063,237  
17,151,784  
16,268,278  
1,208,678  
371,598  
213,089  
641,662  
16,662  
516,022  
468,829  
473,235  
2,395,333  
2,009,040  
923,162  
936,111  
613,809  
622,088  
637,405  
72,009  
112,263  
567,874  
1,448,285  
1,809,920  
12,257,838  
10,198,109  
10,771,785  
11,193,497  
10,989,364  
515,786  
524,243  
423,445  
850,919  
805,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,116,277  
18,612,507  
19,442,910  
23,293,558  
23,013,694  
7,941,881  
9,744,563  
10,663,016  
15,314,812  
15,112,215  
7,323,647  
9,689,752  
7,911,415  
12,324,919  
9,863,966  
618,234  
54,812  
2,751,600  
2,989,893  
5,248,249  
9,174,396  
8,867,944  
8,779,894  
7,978,747  
7,901,479  
9,174,396  
8,867,944  
8,779,894  
7,978,747  
7,901,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0