Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
318,073  
323,560  
323,771  
342,432  
352,381  
241,075  
245,930  
245,474  
256,207  
264,910  
2,429  
2,468  
1,183  
4,994  
4,711  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
174,381  
174,418  
175,326  
183,512  
193,915  
53,148  
57,794  
57,650  
56,456  
55,028  
9,114  
9,246  
9,312  
9,241  
9,253  
76,998  
77,630  
78,296  
86,226  
87,471  
0  
0  
0  
0  
0  
25,669  
25,864  
26,094  
27,523  
28,952  
0  
0  
0  
0  
0  
41,884  
41,884  
41,884  
47,804  
47,184  
3,890  
3,890  
3,890  
4,033  
4,033  
5,556  
5,993  
6,429  
6,865  
7,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
318,073  
323,560  
323,771  
342,432  
352,381  
314,675  
314,329  
312,104  
329,703  
338,068  
312,667  
312,321  
310,096  
327,694  
336,059  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
3,398  
9,231  
11,667  
12,729  
14,313  
3,398  
9,231  
11,667  
12,729  
14,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0