Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
266,119  
260,916  
261,607  
269,045  
466,876  
26,447  
20,854  
18,716  
23,692  
58,508  
3,617  
307  
1,936  
3,175  
10,850  
2  
2  
2  
2  
2  
8,727  
7,370  
11,603  
15,461  
41,152  
12,445  
12,426  
5,174  
5,054  
4,393  
1,654  
749  
0  
0  
2,110  
239,672  
240,062  
242,891  
245,353  
408,368  
-341  
0  
0  
655  
800  
218,903  
219,006  
221,834  
5,078  
166,724  
0  
0  
0  
0  
0  
20,455  
20,401  
20,401  
239,620  
240,844  
655  
655  
655  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
266,119  
260,916  
261,607  
269,045  
466,876  
133,485  
126,913  
123,449  
125,085  
319,193  
42,125  
31,506  
27,802  
29,585  
147,854  
91,360  
95,407  
95,647  
95,500  
171,338  
132,633  
134,004  
138,158  
143,960  
147,683  
132,633  
134,004  
138,158  
143,960  
147,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0