Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,916  
261,607  
269,045  
466,876  
435,382  
20,854  
18,716  
23,692  
58,508  
43,202  
307  
1,936  
3,175  
10,850  
171  
2  
2  
2  
2  
2  
7,370  
11,603  
15,461  
41,152  
36,957  
12,426  
5,174  
5,054  
4,393  
6,072  
749  
0  
0  
2,110  
0  
240,062  
242,891  
245,353  
408,368  
392,180  
0  
0  
655  
800  
145  
219,006  
221,834  
5,078  
166,724  
174,406  
0  
0  
0  
0  
0  
20,401  
20,401  
239,620  
240,844  
216,968  
655  
655  
0  
0  
661  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,916  
261,607  
269,045  
466,876  
435,382  
126,913  
123,449  
125,085  
319,193  
280,694  
31,506  
27,802  
29,585  
147,854  
78,914  
95,407  
95,647  
95,500  
171,338  
201,780  
134,004  
138,158  
143,960  
147,683  
154,688  
134,004  
138,158  
143,960  
147,683  
154,688  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0