Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,547,748  
1,510,195  
1,618,207  
1,747,579  
1,702,065  
1,363,155  
1,336,191  
1,400,967  
1,457,161  
1,405,329  
68,458  
49,021  
79,295  
87,363  
156,080  
0  
0  
0  
0  
0  
942,981  
957,441  
945,110  
990,427  
926,350  
325,611  
302,736  
343,103  
347,985  
309,542  
26,105  
26,992  
33,460  
31,386  
13,357  
184,593  
174,004  
217,239  
290,418  
296,736  
18,148  
7,301  
49,558  
108,843  
92,476  
100,251  
108,014  
118,743  
129,471  
143,220  
0  
0  
0  
0  
0  
986  
8,824  
4,840  
3,396  
8,443  
0  
0  
0  
0  
0  
65,208  
49,865  
44,098  
48,707  
52,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,547,748  
1,510,195  
1,618,207  
1,747,579  
1,702,065  
1,066,590  
1,033,439  
1,146,999  
1,281,315  
1,217,838  
998,001  
956,492  
1,070,051  
1,200,154  
1,132,994  
68,589  
76,947  
76,949  
81,161  
84,843  
481,158  
476,756  
471,207  
466,264  
484,228  
481,158  
476,756  
471,207  
466,264  
484,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0