Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
628,768  
630,208  
623,168  
653,786  
692,025  
568,410  
571,022  
560,190  
589,530  
626,259  
3,619  
10,246  
8,235  
14,843  
8,385  
0  
0  
0  
0  
0  
273,406  
290,426  
290,779  
323,337  
312,661  
283,396  
263,462  
255,214  
247,296  
300,759  
7,989  
6,888  
5,962  
4,055  
4,454  
60,358  
59,186  
62,977  
64,255  
65,766  
1,771  
2,140  
2,098  
2,111  
1,573  
42,086  
44,089  
46,206  
48,332  
45,996  
0  
0  
0  
0  
0  
379  
1,508  
1,235  
2,118  
2,712  
893  
893  
893  
893  
893  
15,229  
10,557  
12,546  
10,802  
14,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
628,768  
630,208  
623,168  
653,786  
692,025  
429,061  
431,063  
415,180  
446,042  
486,513  
401,326  
395,529  
371,473  
400,047  
437,699  
27,735  
35,534  
43,708  
45,995  
48,814  
199,707  
199,145  
207,987  
207,743  
205,512  
199,707  
199,145  
207,987  
207,743  
205,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0