Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,345  
623,168  
653,786  
692,025  
676,881  
579,011  
560,190  
589,530  
626,259  
611,218  
10,246  
8,235  
14,843  
8,385  
7,164  
0  
0  
0  
0  
0  
298,581  
290,779  
323,337  
312,661  
285,959  
263,876  
255,214  
247,296  
300,759  
312,335  
6,307  
5,962  
4,055  
4,454  
5,760  
59,334  
62,977  
64,255  
65,766  
65,663  
2,122  
2,098  
2,111  
1,573  
1,551  
44,089  
46,206  
48,332  
45,996  
48,332  
0  
0  
0  
0  
0  
1,508  
1,235  
2,118  
2,712  
2,073  
893  
893  
893  
893  
1,232  
10,724  
12,546  
10,802  
14,593  
12,475  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,345  
623,168  
653,786  
692,025  
676,881  
439,449  
415,180  
446,042  
486,513  
471,584  
403,441  
371,473  
400,047  
437,699  
422,625  
36,008  
43,708  
45,995  
48,814  
48,959  
198,896  
207,987  
207,743  
205,512  
205,297  
198,896  
207,987  
207,743  
205,512  
205,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0