Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,686,725  
1,722,006  
1,777,196  
1,662,648  
1,916,641  
1,615,129  
1,649,154  
1,703,564  
1,588,012  
1,838,589  
346,058  
182,876  
292,460  
302,839  
313,908  
39,997  
39,790  
32,036  
32,036  
32,036  
832,667  
841,991  
922,144  
774,246  
526,117  
392,144  
559,946  
447,749  
468,223  
941,873  
4,262  
24,551  
9,175  
10,667  
24,654  
71,596  
72,851  
73,632  
74,636  
78,052  
0  
0  
0  
0  
0  
70,440  
71,522  
72,594  
73,676  
74,824  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,400  
1,156  
1,329  
1,039  
960  
828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,686,725  
1,722,006  
1,777,196  
1,662,648  
1,916,641  
1,338,527  
1,374,869  
1,436,618  
1,301,725  
1,567,484  
1,265,757  
1,301,410  
1,363,150  
1,230,730  
1,496,329  
72,770  
73,459  
73,468  
70,995  
71,155  
348,197  
347,137  
340,578  
360,923  
349,156  
348,197  
347,137  
340,578  
360,923  
349,156  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0