Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,777,196  
1,662,648  
1,916,641  
1,788,089  
2,449,042  
1,703,564  
1,588,012  
1,838,589  
1,709,068  
2,368,850  
292,460  
302,839  
313,908  
292,459  
468,780  
32,036  
32,036  
32,036  
27,497  
27,356  
922,144  
774,246  
526,117  
887,266  
791,593  
447,749  
468,223  
941,873  
499,881  
1,060,275  
9,175  
10,667  
24,654  
1,966  
20,846  
73,632  
74,636  
78,052  
79,021  
80,192  
0  
0  
0  
0  
0  
72,594  
73,676  
74,824  
76,039  
77,203  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,400  
2,400  
2,400  
1,039  
960  
828  
582  
589  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,777,196  
1,662,648  
1,916,641  
1,788,089  
2,449,042  
1,436,618  
1,301,725  
1,567,484  
1,446,134  
2,123,405  
1,363,150  
1,230,730  
1,496,329  
1,366,825  
2,046,344  
73,468  
70,995  
71,155  
79,309  
77,061  
340,578  
360,923  
349,156  
341,955  
325,637  
340,578  
360,923  
349,156  
341,955  
325,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0