Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
747,094  
717,636  
624,469  
669,423  
705,257  
453,247  
424,696  
354,832  
392,290  
475,259  
17,912  
28,993  
11,667  
27,463  
42,830  
0  
0  
0  
0  
0  
237,624  
221,664  
165,147  
158,448  
213,783  
123,615  
104,535  
111,103  
138,717  
152,732  
74,097  
69,504  
66,915  
67,662  
65,913  
293,847  
292,940  
269,637  
277,133  
229,998  
4,661  
4,747  
4,876  
3,951  
659  
200,125  
189,276  
178,682  
167,260  
141,502  
0  
0  
0  
0  
0  
13,669  
20,918  
13,226  
33,000  
42,478  
0  
0  
0  
0  
0  
75,391  
77,998  
72,854  
72,921  
45,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
747,094  
717,636  
624,469  
669,423  
705,257  
251,920  
226,614  
184,568  
231,791  
229,559  
221,422  
193,429  
157,887  
211,675  
224,525  
30,498  
33,186  
26,681  
20,115  
5,034  
495,174  
491,021  
439,901  
437,632  
475,699  
495,174  
491,021  
439,901  
437,632  
475,699  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0