Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
669,423  
705,257  
693,373  
632,920  
601,756  
392,290  
475,259  
428,714  
394,952  
388,238  
27,463  
42,830  
57,231  
66,873  
62,262  
0  
0  
6,012  
6,626  
6,423  
158,448  
213,783  
187,782  
127,015  
184,016  
138,717  
152,732  
115,567  
137,885  
90,729  
67,662  
65,913  
62,121  
56,554  
44,808  
277,133  
229,998  
264,659  
237,968  
213,517  
3,951  
659  
1,313  
1,705  
1,139  
167,260  
141,502  
146,559  
118,281  
74,816  
0  
0  
0  
0  
0  
33,000  
42,478  
41,701  
46,397  
64,115  
0  
0  
0  
0  
0  
72,921  
45,360  
75,086  
71,584  
73,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
669,423  
705,257  
693,373  
632,920  
601,756  
231,791  
229,559  
237,791  
139,934  
152,880  
211,675  
224,525  
234,713  
137,688  
151,600  
20,115  
5,034  
3,079  
2,246  
1,280  
437,632  
475,699  
455,582  
492,986  
448,876  
437,632  
475,699  
455,582  
492,986  
448,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0