Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,334,669  
17,841,270  
16,743,296  
17,246,787  
16,721,404  
9,567,278  
10,084,584  
9,794,109  
10,094,092  
9,463,528  
562,917  
1,178,553  
1,004,775  
209,948  
745,201  
842,823  
762,518  
767,787  
872,962  
861,269  
5,436,702  
5,371,969  
5,036,420  
5,511,083  
4,747,170  
2,346,260  
2,392,251  
2,781,399  
3,215,341  
2,700,230  
378,576  
379,293  
203,729  
284,758  
409,658  
7,767,391  
7,756,685  
6,949,188  
7,152,695  
7,257,876  
142,289  
157,809  
146,095  
202,029  
492,523  
4,214,841  
4,354,661  
4,352,308  
4,316,241  
4,497,130  
375,414  
355,954  
157,235  
156,287  
176,742  
385,261  
529,978  
678,949  
384,383  
197,845  
1,222,305  
901,341  
124,932  
529,871  
297,624  
1,427,280  
1,456,942  
1,489,669  
1,563,883  
1,596,012  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,334,669  
17,841,270  
16,743,296  
17,246,787  
16,721,404  
10,022,767  
10,735,583  
10,924,103  
11,046,191  
10,636,711  
8,192,974  
8,783,876  
8,966,033  
8,591,986  
8,060,469  
1,829,794  
1,951,707  
1,958,070  
2,454,206  
2,576,242  
7,311,902  
7,105,686  
5,819,193  
6,200,596  
6,084,693  
7,311,445  
7,105,268  
5,818,592  
6,200,174  
6,084,286  
457  
418  
601  
421  
407  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0