Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,809,856  
17,246,787  
16,721,404  
17,320,466  
17,693,558  
8,637,021  
10,094,092  
9,463,528  
9,650,262  
9,813,282  
1,016,262  
209,948  
745,201  
488,748  
324,968  
654,978  
872,962  
861,269  
664,067  
614,337  
3,960,589  
5,511,083  
4,747,170  
5,596,872  
4,714,795  
2,828,200  
3,215,341  
2,700,230  
2,546,839  
3,971,723  
176,992  
284,758  
409,658  
353,735  
187,459  
8,172,835  
7,152,695  
7,257,876  
7,670,205  
7,880,276  
1,312,697  
202,029  
492,523  
542,476  
542,698  
4,249,319  
4,316,241  
4,497,130  
4,576,638  
4,698,441  
153,633  
156,287  
176,742  
178,940  
181,162  
672,552  
384,383  
197,845  
191,088  
134,062  
232,305  
529,871  
297,624  
518,481  
637,131  
1,552,330  
1,563,883  
1,596,012  
1,662,582  
1,686,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,809,856  
17,246,787  
16,721,404  
17,320,466  
17,693,558  
10,953,714  
11,046,191  
10,636,711  
11,140,853  
11,596,198  
9,000,820  
8,591,986  
8,060,469  
8,501,994  
8,901,828  
1,952,893  
2,454,206  
2,576,242  
2,638,859  
2,694,370  
5,856,143  
6,200,596  
6,084,693  
6,179,613  
6,097,360  
5,855,542  
6,200,174  
6,084,286  
6,179,206  
6,097,360  
601  
421  
407  
407  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0