Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,062,964  
18,399,892  
17,334,669  
17,841,270  
16,743,296  
10,096,876  
10,595,029  
9,567,278  
10,084,584  
9,794,109  
1,009,915  
644,481  
562,917  
1,178,553  
1,004,775  
885,685  
424,436  
842,823  
762,518  
767,787  
5,504,006  
6,508,472  
5,436,702  
5,371,969  
5,036,420  
2,523,410  
2,803,742  
2,346,260  
2,392,251  
2,781,399  
173,860  
213,898  
378,576  
379,293  
203,729  
7,966,088  
7,804,863  
7,767,391  
7,756,685  
6,949,188  
102,320  
142,435  
142,289  
157,809  
146,095  
4,242,774  
4,196,278  
4,214,841  
4,354,661  
4,352,308  
592,474  
573,496  
375,414  
355,954  
157,235  
347,514  
382,391  
385,261  
529,978  
678,949  
1,192,026  
1,088,613  
1,222,305  
901,341  
124,932  
1,488,981  
1,421,650  
1,427,280  
1,456,942  
1,489,669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,062,964  
18,399,892  
17,334,669  
17,841,270  
16,743,296  
10,439,873  
10,616,298  
10,022,767  
10,735,583  
10,924,103  
8,902,289  
9,046,825  
8,192,974  
8,783,876  
8,966,033  
1,537,584  
1,569,472  
1,829,794  
1,951,707  
1,958,070  
7,623,091  
7,783,594  
7,311,902  
7,105,686  
5,819,193  
7,623,057  
7,783,453  
7,311,445  
7,105,268  
5,818,592  
34  
141  
457  
418  
601  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0