Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,243,487  
2,384,156  
2,320,586  
2,352,414  
2,473,026  
707,055  
818,351  
713,907  
698,542  
772,473  
7,831  
49,842  
34,804  
60,988  
123,054  
602,456  
513,456  
538,456  
451,000  
421,000  
88,234  
250,925  
136,258  
180,542  
225,672  
8,534  
4,128  
2,581  
2,920  
2,594  
0  
0  
1,808  
3,092  
154  
1,536,432  
1,565,805  
1,606,679  
1,653,872  
1,700,553  
0  
0  
0  
0  
0  
1,493,009  
1,537,863  
1,585,618  
1,633,479  
1,679,146  
0  
0  
0  
0  
0  
25,760  
9,973  
1,000  
307  
1,321  
0  
0  
0  
0  
0  
17,663  
17,969  
20,060  
20,086  
20,086  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,243,487  
2,384,156  
2,320,586  
2,352,414  
2,473,026  
201,452  
333,616  
352,403  
338,984  
454,105  
153,285  
225,449  
244,236  
230,817  
345,938  
48,167  
108,167  
108,167  
108,167  
108,167  
2,042,035  
2,050,540  
1,968,183  
2,013,430  
2,018,921  
2,042,035  
2,050,540  
1,968,183  
2,013,430  
2,018,921  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0