Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,352,414  
2,473,026  
2,693,294  
2,466,100  
2,468,801  
698,542  
772,473  
940,341  
668,024  
622,385  
60,988  
123,054  
147,964  
219,245  
237,699  
451,000  
421,000  
334,000  
265,000  
278,000  
180,542  
225,672  
454,618  
178,050  
103,365  
2,920  
2,594  
3,735  
5,340  
3,302  
3,092  
154  
24  
389  
19  
1,653,872  
1,700,553  
1,752,953  
1,798,076  
1,846,416  
0  
0  
0  
0  
0  
1,633,479  
1,679,146  
1,727,255  
1,775,437  
1,823,752  
0  
0  
0  
0  
0  
307  
1,321  
5,094  
307  
307  
0  
0  
0  
0  
0  
20,086  
20,086  
20,604  
22,331  
22,357  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,352,414  
2,473,026  
2,693,294  
2,466,100  
2,468,801  
338,984  
454,105  
620,231  
623,392  
506,318  
230,817  
345,938  
352,065  
355,225  
199,976  
108,167  
108,167  
268,167  
268,167  
306,341  
2,013,430  
2,018,921  
2,073,063  
1,842,708  
1,962,483  
2,013,430  
2,018,921  
2,073,063  
1,842,708  
1,962,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0