Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,810  
470,472  
497,273  
509,174  
525,836  
310,582  
277,852  
300,444  
310,847  
332,891  
19,097  
10,118  
18,732  
12,317  
17,568  
24,500  
24,500  
20,000  
20,000  
20,000  
95,675  
70,710  
83,863  
86,642  
112,315  
99,880  
98,808  
108,097  
124,875  
121,625  
71,431  
73,716  
69,752  
67,014  
61,382  
197,228  
192,620  
196,829  
198,326  
192,945  
561  
570  
395  
538  
538  
67,869  
63,229  
65,241  
66,474  
62,521  
14,911  
15,072  
15,232  
15,392  
15,553  
99,696  
99,357  
101,894  
101,733  
100,600  
11,095  
11,095  
11,095  
11,082  
11,082  
3,096  
3,298  
2,971  
3,108  
2,652  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,810  
470,472  
497,273  
509,174  
525,836  
241,759  
211,524  
236,514  
252,936  
272,048  
235,896  
205,733  
230,777  
247,141  
266,249  
5,864  
5,791  
5,737  
5,795  
5,799  
266,050  
258,948  
260,759  
256,238  
253,788  
266,050  
258,948  
260,759  
256,238  
253,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0