Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
496,751  
492,890  
515,131  
507,810  
470,472  
302,983  
301,411  
321,362  
310,582  
277,852  
22,699  
32,749  
67,014  
19,097  
10,118  
42,025  
30,000  
10,000  
24,500  
24,500  
58,145  
56,577  
68,472  
95,675  
70,710  
91,059  
105,245  
109,430  
99,880  
98,808  
89,055  
76,839  
66,446  
71,431  
73,716  
193,769  
191,479  
193,769  
197,228  
192,620  
503  
528  
545  
561  
570  
66,663  
67,166  
66,524  
67,869  
63,229  
14,430  
14,591  
14,751  
14,911  
15,072  
97,963  
95,156  
98,003  
99,696  
99,357  
11,095  
11,095  
11,095  
11,095  
11,095  
3,115  
2,944  
2,852  
3,096  
3,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
496,751  
492,890  
515,131  
507,810  
470,472  
228,068  
215,818  
244,925  
241,759  
211,524  
222,404  
210,252  
239,358  
235,896  
205,733  
5,664  
5,566  
5,566  
5,864  
5,791  
268,683  
277,072  
270,207  
266,050  
258,948  
268,683  
277,072  
270,207  
266,050  
258,948  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0