Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
470,472  
497,273  
509,174  
525,836  
514,323  
277,852  
300,444  
310,847  
332,891  
321,733  
10,118  
18,732  
12,317  
17,568  
20,689  
24,500  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
70,710  
83,863  
86,642  
112,315  
85,965  
98,808  
108,097  
124,875  
121,625  
130,214  
73,716  
69,752  
67,014  
61,382  
64,866  
192,620  
196,829  
198,326  
192,945  
192,590  
570  
395  
538  
538  
662  
63,229  
65,241  
66,474  
62,521  
61,746  
15,072  
15,232  
15,392  
15,553  
15,713  
99,357  
101,894  
101,733  
100,600  
100,705  
11,095  
11,095  
11,082  
11,082  
11,082  
3,298  
2,971  
3,108  
2,652  
2,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
470,472  
497,273  
509,174  
525,836  
514,323  
211,524  
236,514  
252,936  
272,048  
266,140  
205,733  
230,777  
247,141  
266,249  
260,342  
5,791  
5,737  
5,795  
5,799  
5,799  
258,948  
260,759  
256,238  
253,788  
248,183  
258,948  
260,759  
256,238  
253,788  
248,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0