Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,358,763  
5,227,906  
5,196,711  
5,380,568  
5,070,094  
2,938,422  
2,827,358  
2,870,230  
3,036,986  
2,654,418  
313,335  
306,564  
273,116  
160,571  
130,763  
387,048  
201,871  
226,819  
227,605  
244,542  
1,440,586  
1,463,828  
1,201,121  
1,368,145  
1,351,588  
744,449  
805,895  
1,107,260  
1,206,117  
865,085  
53,004  
49,201  
61,914  
74,548  
62,439  
2,420,341  
2,400,548  
2,326,481  
2,343,582  
2,415,676  
50,406  
53,263  
53,177  
54,694  
124,655  
763,772  
776,541  
784,063  
797,105  
802,782  
156,869  
150,710  
152,069  
153,429  
154,788  
202,686  
178,551  
149,007  
130,689  
126,960  
1,221,199  
1,214,747  
1,138,299  
1,154,508  
1,154,318  
25,408  
26,736  
49,865  
53,157  
52,174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,358,763  
5,227,906  
5,196,711  
5,380,568  
5,070,094  
2,472,346  
2,342,822  
2,379,672  
2,556,475  
2,242,178  
2,413,106  
2,278,935  
2,341,205  
1,917,944  
1,530,956  
59,240  
63,886  
38,467  
638,531  
711,223  
2,886,416  
2,885,084  
2,817,039  
2,824,093  
2,827,915  
2,886,416  
2,885,084  
2,817,039  
2,824,093  
2,827,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0