Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,060,963  
23,039,552  
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
16,861,849  
15,515,538  
14,690,168  
15,206,371  
14,135,940  
5,303,724  
4,945,933  
4,467,392  
4,228,411  
4,184,307  
9,047,239  
7,496,406  
7,544,188  
7,866,886  
6,955,375  
879,189  
842,187  
765,631  
714,438  
715,878  
1,546,216  
2,084,326  
1,813,754  
2,256,607  
2,145,516  
85,481  
146,685  
99,203  
140,029  
134,863  
7,199,114  
7,524,014  
7,688,358  
7,794,082  
7,890,439  
7,589  
6,208  
5,861  
3,619  
18,612  
4,302,091  
4,433,109  
4,567,091  
4,687,306  
4,747,557  
53,984  
54,276  
54,568  
54,860  
55,151  
173,112  
134,219  
144,378  
135,179  
176,608  
2,046,298  
2,142,140  
2,154,232  
2,159,778  
2,084,468  
616,039  
754,061  
762,228  
753,340  
808,042  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,060,963  
23,039,552  
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
5,468,545  
5,777,984  
6,268,953  
5,297,792  
5,232,426  
5,174,249  
5,451,256  
5,940,649  
5,073,408  
5,015,642  
294,296  
326,727  
328,304  
224,384  
216,784  
18,592,418  
17,261,568  
16,109,573  
17,702,660  
16,793,953  
18,592,418  
17,261,531  
16,109,536  
17,702,623  
16,793,915  
0  
37  
37  
37  
37  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0