Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,039,552  
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
15,515,538  
14,690,168  
15,206,371  
14,135,940  
12,576,323  
4,945,933  
4,467,392  
4,228,411  
4,184,307  
4,873,459  
7,496,406  
7,544,188  
7,866,886  
6,955,375  
4,606,383  
842,187  
765,631  
714,438  
715,878  
731,643  
2,084,326  
1,813,754  
2,256,607  
2,145,516  
2,209,059  
146,685  
99,203  
140,029  
134,863  
155,778  
7,524,014  
7,688,358  
7,794,082  
7,890,439  
8,188,396  
6,208  
5,861  
3,619  
18,612  
20,332  
4,433,109  
4,567,091  
4,687,306  
4,747,557  
4,881,911  
54,276  
54,568  
54,860  
55,151  
55,443  
134,219  
144,378  
135,179  
176,608  
161,447  
2,142,140  
2,154,232  
2,159,778  
2,084,468  
2,160,278  
754,061  
762,228  
753,340  
808,042  
908,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,039,552  
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
5,777,984  
6,268,953  
5,297,792  
5,232,426  
5,213,474  
5,451,256  
5,940,649  
5,073,408  
5,015,642  
5,005,836  
326,727  
328,304  
224,384  
216,784  
207,637  
17,261,568  
16,109,573  
17,702,660  
16,793,953  
15,551,245  
17,261,531  
16,109,536  
17,702,623  
16,793,915  
15,551,208  
37  
37  
37  
37  
37  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0