Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,907  
299,839  
300,001  
306,924  
306,326  
38,037  
41,703  
47,715  
57,917  
70,934  
619  
3,562  
781  
525  
5,986  
0  
0  
0  
0  
0  
36,759  
37,237  
46,092  
56,346  
60,839  
389  
364  
361  
407  
685  
269  
540  
480  
639  
3,424  
255,870  
258,136  
252,286  
249,007  
235,392  
0  
0  
0  
0  
0  
231,232  
234,212  
237,192  
240,453  
86  
0  
0  
0  
0  
0  
21,562  
21,000  
10,562  
3,008  
229,782  
0  
0  
1,598  
1,598  
1,598  
3,077  
2,924  
2,934  
3,949  
3,926  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,907  
299,839  
300,001  
306,924  
306,326  
188,296  
191,066  
189,174  
193,701  
191,728  
41,278  
37,704  
35,811  
39,069  
41,081  
147,017  
153,362  
153,362  
154,632  
150,647  
105,612  
108,773  
110,828  
113,223  
114,598  
105,612  
108,773  
110,828  
113,223  
114,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0