Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,350  
290,967  
293,907  
299,839  
300,001  
25,626  
39,144  
38,037  
41,703  
47,715  
1,678  
1,928  
619  
3,562  
781  
0  
0  
0  
0  
0  
22,162  
36,599  
36,759  
37,237  
46,092  
388  
389  
389  
364  
361  
1,397  
228  
269  
540  
480  
265,724  
251,823  
255,870  
258,136  
252,286  
0  
0  
0  
0  
0  
225,271  
228,252  
231,232  
234,212  
237,192  
0  
0  
0  
0  
0  
38,468  
21,562  
21,562  
21,000  
10,562  
0  
0  
0  
0  
1,598  
1,985  
2,009  
3,077  
2,924  
2,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,350  
290,967  
293,907  
299,839  
300,001  
187,504  
183,344  
188,296  
191,066  
189,174  
48,986  
36,327  
41,278  
37,704  
35,811  
138,517  
147,017  
147,017  
153,362  
153,362  
103,847  
107,623  
105,612  
108,773  
110,828  
103,847  
107,623  
105,612  
108,773  
110,828  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0