Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,723  
291,350  
290,967  
293,907  
299,839  
24,400  
25,626  
39,144  
38,037  
41,703  
739  
1,678  
1,928  
619  
3,562  
0  
0  
0  
0  
0  
21,873  
22,162  
36,599  
36,759  
37,237  
641  
388  
389  
389  
364  
1,147  
1,397  
228  
269  
540  
262,323  
265,724  
251,823  
255,870  
258,136  
0  
0  
0  
0  
0  
221,923  
225,271  
228,252  
231,232  
234,212  
0  
0  
0  
0  
0  
38,468  
38,468  
21,562  
21,562  
21,000  
0  
0  
0  
0  
0  
1,932  
1,985  
2,009  
3,077  
2,924  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,723  
291,350  
290,967  
293,907  
299,839  
188,551  
187,504  
183,344  
188,296  
191,066  
50,034  
48,986  
36,327  
41,278  
37,704  
138,517  
138,517  
147,017  
147,017  
153,362  
98,172  
103,847  
107,623  
105,612  
108,773  
98,172  
103,847  
107,623  
105,612  
108,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0