Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,038,238  
1,073,251  
1,099,246  
1,083,451  
1,087,781  
65,018  
87,412  
100,785  
71,101  
62,667  
18,606  
54,358  
7,005  
14,821  
14,591  
2,000  
2,000  
11,000  
2,000  
2,000  
37,969  
25,454  
76,703  
51,642  
32,800  
3,327  
2,646  
3,479  
2,301  
2,854  
3,115  
2,954  
2,597  
336  
10,422  
973,220  
985,838  
998,461  
1,012,350  
1,025,114  
0  
0  
0  
0  
0  
969,061  
981,679  
994,206  
1,006,825  
1,018,782  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
176  
80  
80  
0  
0  
0  
0  
0  
4,080  
4,080  
4,080  
5,446  
6,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,038,238  
1,073,251  
1,099,246  
1,083,451  
1,087,781  
567,213  
563,280  
619,196  
613,646  
637,330  
86,805  
89,464  
98,431  
92,881  
85,439  
480,408  
473,816  
520,765  
520,765  
551,891  
471,025  
509,971  
480,051  
469,806  
450,451  
471,025  
509,971  
480,051  
469,806  
450,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0