Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,099,246  
1,083,451  
1,087,781  
1,122,804  
1,202,456  
100,785  
71,101  
62,667  
85,143  
153,190  
7,005  
14,821  
14,591  
31,122  
36,348  
11,000  
2,000  
2,000  
2,000  
28,039  
76,703  
51,642  
32,800  
44,380  
80,679  
3,479  
2,301  
2,854  
1,569  
1,661  
2,597  
336  
10,422  
6,072  
6,463  
998,461  
1,012,350  
1,025,114  
1,037,661  
1,049,266  
0  
0  
0  
0  
0  
994,206  
1,006,825  
1,018,782  
1,031,330  
1,042,934  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
80  
80  
80  
80  
0  
0  
0  
0  
0  
4,080  
5,446  
6,252  
6,252  
6,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,099,246  
1,083,451  
1,087,781  
1,122,804  
1,202,456  
619,196  
613,646  
637,330  
643,703  
693,717  
98,431  
92,881  
85,439  
91,827  
94,275  
520,765  
520,765  
551,891  
551,876  
599,442  
480,051  
469,806  
450,451  
479,102  
508,739  
480,051  
469,806  
450,451  
479,102  
508,739  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0