Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (S27: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,273  
 
 
 
 
85,192  
 
 
 
 
21  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
49,771  
 
 
 
 
35,255  
 
 
 
 
146  
 
 
 
 
25,081  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
15,652  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
774  
 
 
 
 
3,000  
 
 
 
 
5,654  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,273  
 
 
 
 
135,957  
 
 
 
 
120,797  
 
 
 
 
15,160  
 
 
 
 
-25,684  
 
 
 
 
-25,684  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0