Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,427  
 
 
 
 
191,646  
 
 
 
 
1,406  
 
 
 
 
4,338  
 
 
 
 
126,051  
 
 
 
 
51,128  
 
 
 
 
8,723  
 
 
 
 
97,782  
 
 
 
 
70,328  
 
 
 
 
11,443  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14,901  
 
 
 
 
1,110  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,427  
 
 
 
 
286,967  
 
 
 
 
215,374  
 
 
 
 
71,592  
 
 
 
 
2,461  
 
 
 
 
2,461  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0