Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,632,868  
10,677,911  
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
6,975,695  
6,579,225  
6,669,091  
7,240,264  
5,487,557  
88,215  
68,672  
140,947  
225,291  
58,067  
800  
800  
0  
369,615  
384,615  
4,584,370  
4,647,679  
4,743,188  
5,146,728  
3,775,982  
2,193,418  
1,746,595  
1,678,812  
1,334,198  
1,114,521  
108,892  
115,478  
106,145  
164,433  
154,372  
3,657,173  
4,098,686  
3,920,771  
4,103,892  
5,457,129  
166,846  
166,989  
3,031  
3,174  
3,316  
249,077  
191,868  
199,679  
203,745  
208,455  
742,934  
615,977  
615,977  
615,977  
615,977  
1,073,806  
978,922  
945,134  
1,032,423  
966,603  
1,210,381  
1,210,421  
1,217,046  
1,215,073  
2,621,444  
214,127  
934,510  
939,904  
1,033,500  
1,041,334  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,632,868  
10,677,911  
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
4,687,525  
4,775,649  
4,712,836  
5,569,072  
5,184,768  
4,480,028  
4,606,397  
4,684,205  
5,460,900  
4,734,508  
207,496  
169,251  
28,631  
108,172  
450,260  
5,945,343  
5,902,262  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
5,945,343  
5,902,262  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0