Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,677,911  
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
6,579,225  
6,669,091  
7,240,264  
5,487,557  
5,478,608  
68,672  
140,947  
225,291  
58,067  
42,661  
800  
0  
369,615  
384,615  
389,714  
4,647,679  
4,743,188  
5,146,728  
3,775,982  
3,538,998  
1,746,595  
1,678,812  
1,334,198  
1,114,521  
1,323,730  
115,478  
106,145  
164,433  
154,372  
183,505  
4,098,686  
3,920,771  
4,103,892  
5,457,129  
5,368,352  
166,989  
3,031  
3,174  
3,316  
3,606  
191,868  
199,679  
203,745  
208,455  
145,388  
615,977  
615,977  
615,977  
615,977  
629,362  
978,922  
945,134  
1,032,423  
966,603  
953,975  
1,210,421  
1,217,046  
1,215,073  
2,621,444  
2,626,026  
934,510  
939,904  
1,033,500  
1,041,334  
1,009,995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,677,911  
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
4,775,649  
4,712,836  
5,569,072  
5,184,768  
5,139,358  
4,606,397  
4,684,205  
5,460,900  
4,734,508  
4,604,829  
169,251  
28,631  
108,172  
450,260  
534,530  
5,902,262  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
5,902,262  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0