Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,742,124  
10,649,455  
10,945,165  
10,632,868  
10,677,911  
7,226,747  
7,838,752  
7,795,654  
6,975,695  
6,579,225  
28,824  
38,890  
65,909  
88,215  
68,672  
0  
0  
0  
800  
800  
4,502,399  
5,147,285  
5,289,166  
4,584,370  
4,647,679  
2,602,542  
2,564,941  
2,338,027  
2,193,418  
1,746,595  
92,981  
87,636  
102,552  
108,892  
115,478  
3,515,378  
2,810,703  
3,149,511  
3,657,173  
4,098,686  
1,014,747  
172,832  
166,708  
166,846  
166,989  
146,669  
155,544  
244,101  
249,077  
191,868  
730,941  
734,939  
738,937  
742,934  
615,977  
1,171,447  
1,146,935  
1,230,456  
1,073,806  
978,922  
409,216  
556,416  
556,416  
1,210,381  
1,210,421  
42,358  
44,037  
212,893  
214,127  
934,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,742,124  
10,649,455  
10,945,165  
10,632,868  
10,677,911  
4,699,797  
4,607,538  
4,981,693  
4,687,525  
4,775,649  
4,510,896  
4,415,750  
4,777,016  
4,480,028  
4,606,397  
188,901  
191,787  
204,677  
207,496  
169,251  
6,042,327  
6,041,918  
5,963,472  
5,945,343  
5,902,262  
6,042,327  
6,041,918  
5,963,472  
5,945,343  
5,902,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0