Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
872,859  
878,726  
881,316  
887,358  
895,114  
76,794  
79,025  
79,075  
87,465  
94,716  
27,432  
32,674  
6,847  
12,110  
13,463  
0  
0  
24,500  
24,500  
30,000  
40,868  
37,752  
37,621  
42,056  
43,494  
7,981  
8,062  
9,154  
8,547  
7,491  
513  
536  
953  
253  
268  
796,065  
799,702  
802,241  
799,893  
800,398  
0  
0  
0  
0  
0  
474,295  
479,696  
475,111  
479,196  
484,665  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
249,692  
247,573  
255,052  
248,449  
242,695  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
37,838  
38,192  
37,838  
38,008  
38,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
872,859  
878,726  
881,316  
887,358  
895,114  
101,128  
101,816  
99,677  
100,600  
102,820  
17,983  
17,835  
15,910  
16,083  
17,458  
83,145  
83,981  
83,767  
84,517  
85,362  
771,731  
776,910  
781,638  
786,759  
792,294  
771,731  
776,910  
781,638  
786,759  
792,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0