Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
967,627  
912,303  
867,685  
872,859  
878,726  
110,357  
79,655  
57,690  
76,794  
79,025  
14,083  
10,395  
5,745  
27,432  
32,674  
0  
0  
0  
0  
0  
71,974  
56,697  
41,665  
40,868  
37,752  
17,395  
8,887  
8,910  
7,981  
8,062  
6,904  
3,676  
1,370  
513  
536  
857,270  
832,648  
809,996  
796,065  
799,702  
0  
0  
0  
0  
0  
464,328  
469,467  
473,426  
474,295  
479,696  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
323,529  
292,609  
264,907  
249,692  
247,573  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
35,173  
36,331  
37,422  
37,838  
38,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
967,627  
912,303  
867,685  
872,859  
878,726  
203,155  
150,698  
101,821  
101,128  
101,816  
121,777  
28,483  
19,510  
17,991  
17,835  
81,378  
122,215  
82,312  
83,137  
83,981  
764,472  
761,606  
765,864  
771,731  
776,910  
764,472  
761,606  
765,864  
771,731  
776,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0