Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,303  
867,685  
872,859  
878,726  
881,316  
79,655  
57,690  
76,794  
79,025  
79,075  
10,395  
5,745  
27,432  
32,674  
6,847  
0  
0  
0  
0  
24,500  
56,697  
41,665  
40,868  
37,752  
37,621  
8,887  
8,910  
7,981  
8,062  
9,154  
3,676  
1,370  
513  
536  
953  
832,648  
809,996  
796,065  
799,702  
802,241  
0  
0  
0  
0  
0  
469,467  
473,426  
474,295  
479,696  
475,111  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
292,609  
264,907  
249,692  
247,573  
255,052  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
2,152  
36,331  
37,422  
37,838  
38,192  
37,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,303  
867,685  
872,859  
878,726  
881,316  
150,698  
101,821  
101,128  
101,816  
99,677  
28,483  
19,510  
17,991  
17,835  
15,910  
122,215  
82,312  
83,137  
83,981  
83,767  
761,606  
765,864  
771,731  
776,910  
781,638  
761,606  
765,864  
771,731  
776,910  
781,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0