Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,597,709  
19,619,441  
17,923,146  
17,793,302  
17,858,373  
5,926,660  
6,012,736  
7,887,549  
7,970,815  
8,151,760  
1,296,596  
1,559,577  
1,779,170  
1,486,152  
1,645,024  
1,371,111  
1,201,296  
1,746,371  
2,266,348  
2,718,608  
2,136,333  
2,153,036  
3,357,654  
3,216,789  
2,834,113  
1,009,683  
987,204  
971,461  
958,497  
904,894  
112,936  
111,623  
32,893  
43,028  
49,121  
13,671,049  
13,606,706  
10,035,597  
9,822,487  
9,706,612  
38,957  
38,930  
34,957  
35,252  
35,703  
1,872,308  
1,859,029  
409,461  
423,084  
432,147  
1,832,846  
1,856,449  
1,887,336  
1,552,184  
1,577,503  
79,889  
52,682  
6,896  
342,282  
258,694  
9,267,136  
9,211,249  
7,412,646  
7,186,749  
7,110,351  
579,914  
588,366  
284,300  
282,936  
292,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,597,709  
19,619,441  
17,923,146  
17,793,302  
17,858,373  
8,817,803  
8,518,063  
7,345,480  
7,629,363  
8,152,741  
3,572,437  
3,265,709  
2,604,648  
2,914,275  
3,314,576  
5,245,366  
5,252,355  
4,740,831  
4,715,087  
4,838,165  
10,779,906  
11,101,378  
10,577,667  
10,163,939  
9,705,632  
10,779,906  
11,101,378  
10,577,667  
10,163,939  
9,705,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0