Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,858,373  
15,499,587  
14,950,584  
14,447,519  
14,604,628  
8,151,760  
6,016,430  
5,634,191  
4,667,702  
4,960,190  
1,645,024  
1,865,097  
1,272,855  
1,332,174  
1,499,281  
2,718,608  
1,168,926  
1,396,192  
628,809  
565,832  
2,834,113  
1,966,048  
1,572,085  
1,281,388  
1,321,423  
904,894  
969,074  
1,342,122  
1,374,637  
1,531,227  
49,121  
47,286  
50,937  
50,694  
42,427  
9,706,612  
9,483,158  
9,316,393  
9,779,817  
9,644,438  
35,703  
33,558  
33,813  
34,740  
36,391  
432,147  
445,423  
453,312  
465,704  
478,835  
1,577,503  
1,602,831  
1,607,891  
1,633,478  
612,371  
258,694  
153,223  
92,979  
63,067  
1,270,570  
7,110,351  
6,962,207  
6,854,019  
7,301,787  
7,161,742  
292,214  
285,915  
274,378  
281,041  
84,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,858,373  
15,499,587  
14,950,584  
14,447,519  
14,604,628  
8,152,741  
5,571,219  
5,566,944  
5,376,428  
6,065,451  
3,314,576  
3,055,703  
2,680,363  
2,602,976  
3,170,645  
4,838,165  
2,515,515  
2,886,581  
2,773,453  
2,894,807  
9,705,632  
9,928,368  
9,383,641  
9,071,091  
8,539,176  
9,705,632  
9,928,368  
9,383,641  
9,071,091  
8,539,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0