Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,045,226  
1,803,178  
1,754,951  
1,614,529  
1,520,903  
1,016,462  
882,676  
838,423  
713,923  
640,936  
40,950  
38,082  
39,410  
32,300  
11,429  
0  
0  
0  
0  
0  
545,931  
419,234  
434,091  
352,434  
358,445  
382,703  
385,344  
320,382  
295,948  
250,743  
46,879  
40,017  
44,540  
33,242  
20,320  
1,028,763  
920,501  
916,528  
900,606  
879,966  
7,456  
7,456  
6,655  
6,655  
1,018  
860,563  
747,674  
621,325  
554,373  
441,426  
0  
0  
0  
0  
0  
45,021  
81,875  
212,312  
264,487  
425,826  
35,400  
4,891  
4,974  
5,124  
5,124  
80,323  
78,605  
71,262  
69,967  
6,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,045,226  
1,803,178  
1,754,951  
1,614,529  
1,520,903  
1,391,764  
1,255,900  
1,214,222  
1,069,521  
977,565  
934,455  
804,343  
788,468  
629,749  
570,993  
457,309  
451,557  
425,754  
439,772  
406,572  
653,462  
547,278  
540,729  
545,008  
543,337  
653,462  
547,528  
540,979  
545,045  
544,024  
0  
-250  
-250  
-36  
-686  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0