Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp tổng hợp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,307,704  
2,398,697  
2,368,756  
2,021,358  
1,992,068  
1,272,896  
1,387,355  
1,359,857  
1,034,219  
1,028,731  
68,718  
27,535  
38,509  
44,437  
50,341  
0  
0  
0  
0  
0  
566,833  
849,555  
873,739  
599,517  
536,500  
578,113  
459,233  
414,786  
342,401  
395,718  
59,232  
51,033  
32,823  
47,864  
46,173  
1,034,808  
1,011,342  
1,008,899  
987,138  
963,337  
16,172  
7,237  
0  
11,603  
7,456  
800,180  
834,319  
862,151  
849,286  
848,253  
0  
0  
0  
0  
0  
28,201  
37,821  
73,879  
59,459  
45,021  
165,876  
53,585  
44,475  
37,775  
35,400  
24,377  
78,380  
28,394  
29,015  
27,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,307,704  
2,398,697  
2,368,756  
2,021,358  
1,992,068  
1,653,939  
1,746,224  
1,705,443  
1,416,698  
1,404,197  
1,141,596  
1,215,447  
1,129,653  
948,585  
976,514  
512,344  
530,778  
575,790  
468,114  
427,682  
653,764  
652,472  
663,313  
604,659  
587,872  
653,764  
652,472  
663,313  
604,659  
587,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0