Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,021,358  
1,992,068  
1,803,178  
1,754,951  
1,614,529  
1,034,219  
1,028,731  
882,676  
838,423  
713,923  
44,437  
50,341  
38,082  
39,410  
32,300  
0  
0  
0  
0  
0  
599,517  
536,500  
419,234  
434,091  
352,434  
342,401  
395,718  
385,344  
320,382  
295,948  
47,864  
46,173  
40,017  
44,540  
33,242  
987,138  
963,337  
920,501  
916,528  
900,606  
11,603  
7,456  
7,456  
6,655  
6,655  
849,286  
848,253  
747,674  
621,325  
554,373  
0  
0  
0  
0  
0  
59,459  
45,021  
81,875  
212,312  
264,487  
37,775  
35,400  
4,891  
4,974  
5,124  
29,015  
27,206  
78,605  
71,262  
69,967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,021,358  
1,992,068  
1,803,178  
1,754,951  
1,614,529  
1,416,698  
1,404,197  
1,255,900  
1,214,222  
1,069,521  
948,585  
976,514  
804,343  
788,468  
629,749  
468,114  
427,682  
451,557  
425,754  
439,772  
604,659  
587,872  
547,278  
540,729  
545,008  
604,659  
587,872  
547,528  
540,979  
545,045  
0  
0  
-250  
-250  
-36  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0