Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
899,502  
953,442  
943,961  
1,053,478  
1,082,837  
591,098  
640,826  
622,735  
706,537  
733,359  
23,757  
12,147  
13,822  
25,654  
20,824  
396  
497  
1,613  
108  
248  
191,530  
225,732  
233,373  
223,035  
255,447  
343,057  
370,768  
342,437  
426,037  
425,120  
32,358  
31,682  
31,489  
31,704  
31,720  
308,404  
312,616  
321,227  
346,941  
349,478  
3,086  
1,717  
1,717  
1,677  
4,006  
281,643  
288,608  
295,359  
302,181  
219,663  
3,574  
3,598  
3,622  
3,642  
3,670  
5,813  
5,031  
5,031  
5,413  
92,042  
100  
100  
100  
17,600  
17,600  
14,188  
13,561  
15,397  
16,427  
12,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
899,502  
946,793  
943,961  
1,054,546  
1,083,749  
580,037  
614,105  
618,139  
665,759  
661,258  
528,223  
562,680  
564,618  
610,967  
594,311  
51,814  
51,425  
53,521  
54,792  
66,946  
319,465  
332,689  
325,823  
388,787  
422,491  
319,465  
332,689  
325,823  
388,787  
422,491  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0