Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
807,051  
798,329  
887,085  
899,502  
953,442  
612,398  
594,342  
588,197  
591,098  
640,826  
14,313  
16,006  
12,832  
23,757  
12,147  
500  
8  
8  
396  
497  
182,945  
183,483  
172,458  
191,530  
225,732  
387,606  
366,884  
367,634  
343,057  
370,768  
27,033  
27,962  
35,265  
32,358  
31,682  
194,654  
203,986  
298,888  
308,404  
312,616  
2,666  
3,843  
3,083  
3,086  
1,717  
172,579  
182,333  
272,658  
281,643  
288,608  
3,501  
3,526  
3,550  
3,574  
3,598  
5,019  
5,019  
5,801  
5,813  
5,031  
100  
100  
100  
100  
100  
10,788  
9,166  
13,696  
14,188  
13,561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
807,051  
798,329  
887,085  
899,502  
946,793  
541,435  
548,856  
615,398  
580,037  
614,105  
517,487  
523,907  
555,038  
528,223  
562,680  
23,949  
24,950  
60,360  
51,814  
51,425  
265,616  
249,473  
271,687  
319,465  
332,689  
265,616  
249,473  
271,687  
319,465  
332,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0