Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,587,703  
11,976,154  
12,384,810  
12,492,469  
13,546,392  
2,959,346  
2,871,233  
2,794,481  
2,352,559  
2,975,477  
624,736  
274,727  
534,794  
260,698  
177,147  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,985,471  
2,305,376  
1,959,737  
1,671,086  
2,378,579  
346,654  
289,222  
298,164  
419,231  
418,207  
985  
409  
286  
44  
44  
8,628,357  
9,104,921  
9,590,329  
10,139,910  
10,570,915  
0  
0  
0  
0  
0  
8,559,488  
9,035,315  
9,518,370  
10,004,736  
10,493,772  
0  
0  
0  
0  
0  
4,405  
4,636  
4,059  
67,536  
4,050  
0  
0  
0  
0  
0  
64,463  
64,970  
67,900  
67,638  
73,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,587,703  
11,976,154  
12,384,810  
12,492,469  
13,546,392  
7,137,706  
7,679,695  
8,269,340  
8,719,914  
9,494,656  
2,482,464  
2,536,031  
2,627,497  
2,487,427  
2,816,016  
4,655,242  
5,143,664  
5,641,842  
6,232,488  
6,678,640  
4,449,996  
4,296,459  
4,115,470  
3,772,555  
4,051,736  
4,449,996  
4,296,459  
4,115,470  
3,772,555  
4,051,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0