Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,672,069  
10,967,611  
11,148,881  
11,587,703  
11,976,154  
3,454,026  
3,276,295  
2,979,761  
2,959,346  
2,871,233  
600,232  
621,106  
487,356  
624,736  
274,727  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
2,338,645  
2,203,481  
2,057,245  
1,985,471  
2,305,376  
495,993  
449,753  
433,222  
346,654  
289,222  
17,656  
455  
438  
985  
409  
7,218,043  
7,691,316  
8,169,120  
8,628,357  
9,104,921  
0  
0  
0  
0  
0  
7,138,947  
7,612,262  
8,086,955  
8,559,488  
9,035,315  
0  
0  
0  
0  
0  
4,059  
4,059  
6,529  
4,405  
4,636  
0  
0  
0  
0  
0  
75,037  
74,994  
75,635  
64,463  
64,970  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,672,069  
10,967,611  
11,148,881  
11,587,703  
11,976,154  
5,782,938  
6,070,186  
6,672,229  
7,137,706  
7,679,695  
2,491,757  
2,318,793  
2,521,944  
2,482,464  
2,536,031  
3,291,182  
3,751,393  
4,150,285  
4,655,242  
5,143,664  
4,889,131  
4,897,425  
4,476,652  
4,449,996  
4,296,459  
4,889,131  
4,897,425  
4,476,652  
4,449,996  
4,296,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0