Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,556  
91,266  
97,463  
98,926  
100,869  
52,882  
67,768  
73,089  
74,668  
75,157  
11,825  
2,331  
1,275  
3,178  
1,303  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
5,000  
12,708  
27,613  
35,419  
32,281  
42,509  
25,943  
35,428  
34,393  
36,381  
25,651  
405  
396  
2  
828  
694  
21,674  
23,498  
24,374  
24,258  
25,712  
1,901  
1,901  
1,630  
1,282  
1,282  
10,199  
11,614  
13,306  
14,736  
16,179  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
503  
503  
503  
503  
0  
0  
0  
0  
0  
9,070  
9,479  
8,934  
7,736  
7,747  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,556  
91,266  
97,463  
98,926  
100,869  
26,916  
43,243  
50,562  
56,169  
59,366  
24,701  
40,189  
47,524  
53,259  
56,413  
2,215  
3,055  
3,038  
2,909  
2,953  
47,640  
48,023  
46,901  
42,757  
41,503  
47,234  
47,617  
46,495  
42,351  
41,097  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0