Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,266  
97,463  
98,926  
100,869  
88,006  
67,768  
73,089  
74,668  
75,157  
60,128  
2,331  
1,275  
3,178  
1,303  
4,992  
2,000  
2,000  
2,000  
5,000  
5,000  
27,613  
35,419  
32,281  
42,509  
27,504  
35,428  
34,393  
36,381  
25,651  
22,427  
396  
2  
828  
694  
206  
23,498  
24,374  
24,258  
25,712  
27,878  
1,901  
1,630  
1,282  
1,282  
1,282  
11,614  
13,306  
14,736  
16,179  
18,161  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
503  
503  
503  
471  
0  
0  
0  
0  
0  
9,479  
8,934  
7,736  
7,747  
7,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,266  
97,463  
98,926  
100,869  
88,006  
43,243  
50,562  
56,169  
59,366  
41,514  
40,189  
47,524  
53,259  
56,413  
38,989  
3,055  
3,038  
2,909  
2,953  
2,526  
48,023  
46,901  
42,757  
41,503  
46,492  
47,617  
46,495  
42,351  
41,097  
46,086  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0