Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,617  
72,194  
82,475  
74,556  
91,266  
69,022  
51,275  
60,400  
52,882  
67,768  
14,624  
2,626  
6,969  
11,825  
2,331  
6,000  
884  
884  
2,000  
2,000  
29,211  
35,000  
24,165  
12,708  
27,613  
18,473  
12,727  
27,887  
25,943  
35,428  
713  
37  
494  
405  
396  
20,595  
20,919  
22,075  
21,674  
23,498  
2,173  
1,901  
1,901  
1,901  
1,901  
10,541  
10,766  
11,010  
10,199  
11,614  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
503  
503  
0  
0  
0  
0  
0  
7,881  
8,251  
8,661  
9,070  
9,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,617  
72,194  
82,475  
74,556  
91,266  
44,755  
27,437  
39,582  
26,916  
43,243  
43,922  
26,604  
37,349  
24,701  
40,189  
833  
833  
2,233  
2,215  
3,055  
44,861  
44,757  
42,892  
47,640  
48,023  
44,455  
44,351  
42,486  
47,234  
47,617  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0