Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,027  
57,333  
70,458  
75,487  
49,670  
10,556  
14,906  
28,260  
34,028  
10,708  
3,093  
4,857  
2,056  
1,913  
1,478  
0  
0  
0  
0  
0  
2,173  
4,707  
18,051  
7,292  
1,985  
5,216  
5,203  
8,114  
24,789  
7,238  
74  
140  
39  
34  
7  
41,471  
42,426  
42,199  
41,458  
38,962  
0  
0  
0  
0  
0  
38,102  
38,590  
38,677  
38,353  
35,702  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,369  
3,836  
3,521  
3,105  
3,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,027  
57,333  
70,458  
75,487  
49,670  
35,122  
36,642  
52,050  
57,985  
29,017  
29,742  
31,262  
45,530  
52,035  
25,497  
5,380  
5,380  
6,520  
5,950  
3,520  
16,905  
20,691  
18,409  
17,502  
20,653  
16,905  
20,691  
18,409  
17,502  
20,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0