Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
75,487  
49,670  
51,982  
64,717  
70,087  
34,028  
10,708  
12,231  
25,376  
32,275  
1,913  
1,478  
3,374  
1,555  
1,647  
0  
0  
0  
0  
0  
7,292  
1,985  
3,882  
18,023  
15,324  
24,789  
7,238  
4,975  
5,760  
15,294  
34  
7  
0  
37  
10  
41,458  
38,962  
39,751  
39,341  
37,812  
0  
0  
0  
0  
0  
38,353  
35,702  
36,168  
35,659  
35,223  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,105  
3,260  
3,583  
3,682  
2,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
75,487  
49,670  
51,982  
64,717  
70,087  
57,985  
29,017  
31,778  
47,310  
53,850  
52,035  
25,497  
28,258  
47,310  
49,760  
5,950  
3,520  
3,520  
0  
4,090  
17,502  
20,653  
20,204  
17,407  
16,237  
17,502  
20,653  
20,204  
17,407  
16,237  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0