Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,048  
52,027  
57,333  
70,458  
75,487  
42,838  
10,556  
14,906  
28,260  
34,028  
2,180  
3,093  
4,857  
2,056  
1,913  
0  
0  
0  
0  
0  
22,602  
2,173  
4,707  
18,051  
7,292  
18,057  
5,216  
5,203  
8,114  
24,789  
0  
74  
140  
39  
34  
43,210  
41,471  
42,426  
42,199  
41,458  
0  
0  
0  
0  
0  
37,620  
38,102  
38,590  
38,677  
38,353  
0  
0  
0  
0  
0  
2,610  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,980  
3,369  
3,836  
3,521  
3,105  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,048  
52,027  
57,333  
70,458  
75,487  
67,792  
35,122  
36,642  
52,050  
57,985  
62,982  
29,742  
31,262  
45,530  
52,035  
4,810  
5,380  
5,380  
6,520  
5,950  
18,256  
16,905  
20,691  
18,409  
17,502  
18,256  
16,905  
20,691  
18,409  
17,502  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0