Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,205  
396,294  
391,142  
423,637  
416,842  
150,504  
134,331  
123,423  
147,873  
132,953  
2,512  
540  
1,859  
14,663  
11,499  
0  
0  
0  
0  
0  
145,889  
133,282  
121,267  
132,847  
121,399  
2,102  
509  
297  
168  
54  
2  
0  
0  
195  
0  
253,700  
261,963  
267,718  
275,763  
283,889  
1,241  
1,241  
1,002  
0  
1,002  
243,016  
250,901  
258,780  
266,673  
274,567  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,444  
9,821  
7,936  
9,090  
8,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,205  
396,294  
391,142  
423,637  
416,842  
142,924  
108,057  
116,182  
122,077  
129,045  
117,590  
71,714  
78,600  
65,736  
80,726  
25,333  
36,343  
37,582  
56,341  
48,319  
261,281  
288,237  
274,960  
301,560  
287,798  
261,281  
288,237  
274,960  
301,560  
287,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0