Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,294  
391,142  
423,637  
416,842  
414,202  
134,331  
123,423  
147,873  
132,953  
122,339  
540  
1,859  
14,663  
11,499  
5,848  
0  
0  
0  
0  
0  
133,282  
121,267  
132,847  
121,399  
114,722  
509  
297  
168  
54  
1,741  
0  
0  
195  
0  
28  
261,963  
267,718  
275,763  
283,889  
291,864  
1,241  
1,002  
0  
1,002  
0  
250,901  
258,780  
266,673  
274,567  
282,548  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,821  
7,936  
9,090  
8,320  
9,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,294  
391,142  
423,637  
416,842  
414,202  
108,057  
116,182  
122,077  
129,045  
140,104  
71,714  
78,600  
65,736  
80,726  
82,437  
36,343  
37,582  
56,341  
48,319  
57,667  
288,237  
274,960  
301,560  
287,798  
274,098  
288,237  
274,960  
301,560  
287,798  
274,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0