Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,494,710  
8,312,362  
8,243,959  
8,004,938  
7,858,111  
3,464,745  
3,336,642  
3,344,602  
3,182,428  
3,065,590  
407,327  
218,082  
279,687  
418,384  
470,430  
2,040,000  
1,931,000  
1,636,000  
1,699,000  
1,436,000  
232,241  
210,443  
379,539  
468,064  
394,962  
771,421  
959,956  
1,016,343  
589,017  
751,734  
13,756  
17,161  
33,033  
7,962  
12,464  
5,029,965  
4,975,720  
4,899,358  
4,822,510  
4,792,521  
690  
696  
690  
690  
690  
4,005,122  
4,029,977  
4,115,444  
4,387,352  
4,392,154  
0  
0  
0  
0  
0  
802,438  
734,769  
571,119  
213,696  
178,063  
0  
0  
0  
0  
0  
221,715  
210,277  
212,105  
220,771  
221,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,494,710  
8,312,362  
8,243,959  
8,004,938  
7,858,111  
2,509,467  
2,462,833  
2,761,400  
2,654,723  
2,834,466  
2,482,680  
2,435,485  
2,734,079  
2,628,157  
2,745,070  
26,788  
27,348  
27,321  
26,566  
89,396  
5,985,243  
5,849,529  
5,482,560  
5,350,215  
5,023,646  
5,984,743  
5,849,029  
5,482,560  
5,350,215  
5,023,646  
500  
500  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0