Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,312,353  
8,243,959  
8,004,938  
7,858,111  
8,339,919  
3,336,754  
3,344,602  
3,182,428  
3,065,590  
3,549,794  
218,082  
279,687  
418,384  
470,430  
514,130  
1,931,000  
1,636,000  
1,699,000  
1,436,000  
1,364,000  
210,443  
379,539  
468,064  
394,962  
321,930  
959,956  
1,016,343  
589,017  
751,734  
1,329,223  
17,273  
33,033  
7,962  
12,464  
20,512  
4,975,599  
4,899,358  
4,822,510  
4,792,521  
4,790,125  
690  
690  
690  
690  
690  
4,029,977  
4,115,444  
4,387,352  
4,392,154  
4,425,898  
0  
0  
0  
0  
0  
734,769  
571,119  
213,696  
178,063  
139,617  
0  
0  
0  
0  
0  
210,162  
212,105  
220,771  
221,614  
223,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,312,353  
8,243,959  
8,004,938  
7,858,111  
8,339,919  
2,462,601  
2,761,400  
2,654,723  
2,834,466  
3,424,186  
2,435,253  
2,734,079  
2,628,157  
2,745,070  
3,260,198  
27,348  
27,321  
26,566  
89,396  
163,988  
5,849,752  
5,482,560  
5,350,215  
5,023,646  
4,915,734  
5,849,252  
5,482,560  
5,350,215  
5,023,646  
4,915,734  
500  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0