Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,237,594  
1,954,632  
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
1,252,174  
973,555  
961,466  
1,053,529  
1,011,466  
12,639  
24,337  
19,969  
65,305  
34,398  
10,000  
10,000  
10,000  
12,697  
11,969  
1,156,549  
846,823  
795,564  
805,234  
833,951  
58,906  
81,238  
115,746  
159,070  
116,414  
14,081  
11,157  
20,186  
11,223  
14,735  
985,419  
981,077  
931,264  
941,979  
934,809  
0  
0  
0  
0  
0  
343,683  
344,657  
348,583  
354,407  
350,417  
0  
0  
0  
0  
0  
3,124  
2,994  
2,316  
2,373  
3,884  
329,585  
330,065  
284,179  
272,495  
272,335  
309,027  
303,362  
296,185  
312,704  
308,173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,237,594  
1,954,632  
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
1,341,819  
1,058,369  
1,101,045  
1,163,632  
1,126,421  
1,048,063  
768,765  
782,930  
890,018  
812,746  
293,756  
289,604  
318,115  
273,614  
313,675  
895,775  
896,263  
791,685  
831,875  
819,854  
895,775  
896,263  
791,685  
831,875  
819,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0