Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,848,783  
2,059,782  
2,237,594  
1,954,632  
1,892,730  
1,054,051  
1,094,876  
1,252,174  
973,555  
961,466  
10,235  
7,264  
12,639  
24,337  
19,969  
10,000  
10,630  
10,000  
10,000  
10,000  
1,013,567  
975,972  
1,156,549  
846,823  
795,564  
16,637  
87,417  
58,906  
81,238  
115,746  
3,613  
13,593  
14,081  
11,157  
20,186  
794,732  
964,907  
985,419  
981,077  
931,264  
0  
0  
0  
0  
0  
236,687  
362,165  
343,683  
344,657  
348,583  
0  
0  
0  
0  
0  
1,013  
1,013  
3,124  
2,994  
2,316  
259,029  
295,974  
329,585  
330,065  
284,179  
298,004  
305,756  
309,027  
303,362  
296,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,848,783  
2,059,782  
2,237,594  
1,954,632  
1,892,730  
1,073,082  
1,221,232  
1,341,819  
1,058,369  
1,101,045  
911,653  
1,068,490  
1,048,063  
768,765  
782,930  
161,429  
152,742  
293,756  
289,604  
318,115  
775,701  
838,550  
895,775  
896,263  
791,685  
775,701  
838,550  
895,775  
896,263  
791,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0