Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,429,865  
1,516,807  
1,631,346  
1,543,315  
1,706,596  
722,829  
788,411  
891,436  
794,137  
941,086  
194,750  
225,214  
268,667  
204,570  
7,701  
0  
0  
0  
0  
0  
265,800  
293,204  
366,491  
289,356  
622,913  
246,239  
253,578  
238,949  
284,128  
293,225  
16,040  
16,414  
17,330  
16,082  
17,247  
707,036  
728,396  
739,909  
749,178  
765,510  
10,686  
12,046  
11,837  
3,385  
1,362  
591,587  
606,042  
620,937  
641,298  
658,641  
7,902  
7,990  
8,077  
8,165  
8,253  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
50  
270  
270  
624  
624  
95,218  
100,455  
97,194  
94,113  
95,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,429,865  
1,516,807  
1,631,346  
1,543,315  
1,706,596  
874,588  
927,759  
1,025,934  
881,493  
1,008,522  
862,962  
903,509  
991,641  
838,010  
964,946  
11,627  
24,249  
34,293  
43,482  
43,576  
555,277  
589,048  
605,412  
661,822  
698,074  
555,277  
589,048  
605,412  
661,822  
698,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0