Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,386,979  
1,426,788  
1,516,807  
1,631,346  
1,543,315  
695,192  
720,922  
788,411  
891,436  
794,137  
92,197  
194,808  
225,214  
268,667  
204,570  
0  
0  
0  
0  
0  
302,420  
284,860  
293,204  
366,491  
289,356  
285,466  
225,214  
253,578  
238,949  
284,128  
15,109  
16,040  
16,414  
17,330  
16,082  
691,787  
705,866  
728,396  
739,909  
749,178  
10,686  
10,686  
12,046  
11,837  
3,385  
578,976  
591,587  
606,042  
620,937  
641,298  
7,814  
7,902  
7,990  
8,077  
8,165  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
50  
50  
270  
270  
624  
92,666  
94,047  
100,455  
97,194  
94,113  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,386,979  
1,426,788  
1,516,807  
1,631,346  
1,543,315  
852,388  
871,425  
927,759  
1,025,934  
881,493  
840,804  
859,799  
903,509  
991,641  
838,010  
11,583  
11,627  
24,249  
34,293  
43,482  
534,591  
555,362  
589,048  
605,412  
661,822  
534,591  
555,362  
589,048  
605,412  
661,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0