Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
963,253  
1,014,404  
1,017,049  
1,022,774  
1,037,286  
614,631  
610,246  
612,604  
617,942  
632,068  
5,620  
1,428  
481  
354  
783  
86,481  
80,774  
68,580  
70,650  
44,200  
114,069  
118,032  
142,366  
137,922  
176,459  
398,839  
400,860  
392,249  
399,687  
399,789  
9,622  
9,152  
8,927  
9,328  
10,838  
348,622  
404,157  
404,445  
404,832  
405,217  
166,696  
166,696  
166,696  
166,696  
166,696  
40  
48  
12  
46  
80  
0  
0  
0  
0  
0  
14,119  
14,078  
14,078  
14,078  
14,078  
152,632  
207,853  
207,853  
207,853  
207,853  
15,136  
15,481  
15,806  
16,158  
16,509  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
963,253  
1,014,404  
1,017,049  
1,022,774  
1,037,286  
137,656  
173,571  
178,913  
185,171  
201,151  
137,656  
173,571  
178,913  
185,171  
201,151  
0  
0  
0  
0  
0  
825,597  
840,832  
838,136  
837,603  
836,135  
825,597  
840,832  
838,136  
837,603  
836,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0