Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,796,467  
2,839,808  
2,769,198  
2,847,416  
3,016,845  
898,079  
861,092  
1,161,801  
1,176,197  
1,249,566  
364,152  
196,802  
597,892  
634,347  
519,930  
276,600  
389,200  
236,100  
141,500  
289,135  
244,435  
253,084  
319,203  
385,851  
419,859  
6,409  
17,445  
2,895  
8,456  
11,880  
6,484  
4,561  
5,710  
6,043  
8,762  
1,898,388  
1,978,716  
1,607,397  
1,671,219  
1,767,279  
395  
395  
395  
395  
395  
1,867,606  
1,951,830  
1,584,407  
1,652,124  
1,735,046  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,076  
0  
0  
0  
0  
0  
30,387  
26,491  
22,595  
18,699  
11,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,796,467  
2,839,808  
2,769,198  
2,847,416  
3,016,845  
1,530,471  
1,590,820  
1,473,986  
1,574,703  
1,831,776  
603,899  
617,931  
619,931  
697,312  
829,837  
926,572  
972,890  
854,055  
877,391  
1,001,939  
1,265,996  
1,248,988  
1,295,212  
1,272,713  
1,185,069  
1,265,996  
1,248,988  
1,295,212  
1,272,713  
1,185,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0