Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,597,258  
2,796,467  
2,839,808  
2,769,198  
2,847,416  
782,139  
898,079  
861,092  
1,161,801  
1,176,197  
192,056  
364,152  
196,802  
597,892  
634,347  
408,190  
276,600  
389,200  
236,100  
141,500  
164,951  
244,435  
253,084  
319,203  
385,851  
12,457  
6,409  
17,445  
2,895  
8,456  
4,484  
6,484  
4,561  
5,710  
6,043  
1,815,119  
1,898,388  
1,978,716  
1,607,397  
1,671,219  
395  
395  
395  
395  
395  
1,780,441  
1,867,606  
1,951,830  
1,584,407  
1,652,124  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
34,283  
30,387  
26,491  
22,595  
18,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,597,258  
2,796,467  
2,839,808  
2,769,198  
2,847,416  
1,277,478  
1,530,471  
1,590,820  
1,473,986  
1,574,703  
476,344  
603,899  
617,931  
619,931  
697,312  
801,135  
926,572  
972,890  
854,055  
877,391  
1,319,780  
1,265,996  
1,248,988  
1,295,212  
1,272,713  
1,319,780  
1,265,996  
1,248,988  
1,295,212  
1,272,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0