Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
627,277  
629,321  
627,515  
634,074  
633,080  
210,680  
223,435  
219,850  
211,309  
210,567  
3,664  
4,582  
7,344  
11,901  
20,806  
39,137  
39,165  
0  
38,564  
36,496  
95,250  
111,669  
144,186  
74,009  
76,509  
68,866  
66,564  
64,958  
71,719  
62,194  
3,763  
1,455  
3,363  
15,116  
14,563  
416,597  
405,886  
407,665  
422,765  
422,513  
139,843  
125,790  
127,885  
142,392  
141,189  
2,763  
2,909  
2,969  
3,121  
3,273  
53,955  
54,708  
54,323  
54,933  
55,543  
219,109  
219,288  
219,288  
219,109  
219,288  
869  
3,123  
3,123  
3,123  
3,123  
58  
68  
77  
87  
97  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
627,277  
629,321  
627,515  
634,074  
633,080  
496,967  
495,836  
496,303  
502,405  
501,228  
95,170  
95,341  
405,715  
101,383  
97,129  
401,798  
400,494  
90,587  
401,022  
404,099  
130,309  
133,485  
131,212  
131,669  
131,852  
130,309  
133,485  
131,212  
131,669  
131,852  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0