Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
623,263  
624,514  
627,277  
629,321  
627,515  
209,309  
198,907  
210,680  
223,435  
219,850  
947  
1,444  
3,664  
4,582  
7,344  
48,601  
39,601  
39,137  
39,165  
0  
87,788  
84,294  
95,250  
111,669  
144,186  
69,546  
70,482  
68,866  
66,564  
64,958  
2,428  
3,087  
3,763  
1,455  
3,363  
413,953  
425,607  
416,597  
405,886  
407,665  
138,455  
149,559  
139,843  
125,790  
127,885  
2,387  
2,497  
2,763  
2,909  
2,969  
53,076  
53,516  
53,955  
54,708  
54,323  
219,109  
219,109  
219,109  
219,288  
219,288  
869  
869  
869  
3,123  
3,123  
58  
58  
58  
68  
77  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
623,263  
624,514  
627,277  
629,321  
627,515  
495,300  
496,114  
496,967  
495,836  
496,303  
95,225  
95,918  
95,170  
95,341  
405,715  
400,075  
400,196  
401,798  
400,494  
90,587  
127,963  
128,401  
130,309  
133,485  
131,212  
127,963  
128,401  
130,309  
133,485  
131,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0