Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,365,184  
1,458,679  
1,450,305  
1,430,391  
1,523,772  
662,323  
756,819  
726,598  
724,478  
803,450  
51,385  
44,462  
33,918  
113,043  
54,229  
51,500  
32,200  
26,800  
0  
68,700  
364,194  
528,515  
477,889  
485,947  
499,945  
69,574  
32,971  
71,017  
57,200  
84,236  
125,671  
118,672  
116,974  
68,288  
96,339  
702,860  
701,860  
723,707  
705,913  
720,322  
8,113  
9,781  
8,113  
0  
8,113  
391,030  
394,054  
405,525  
417,178  
421,792  
23,601  
23,808  
24,015  
24,222  
24,429  
14,782  
8,768  
10,013  
9,909  
5,900  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
255,334  
255,449  
266,041  
244,605  
250,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,365,184  
1,458,679  
1,450,305  
1,430,391  
1,523,772  
884,040  
1,048,315  
1,043,374  
1,026,823  
1,123,037  
776,618  
942,610  
937,644  
936,197  
1,029,959  
107,423  
105,705  
105,730  
90,626  
93,078  
481,143  
410,364  
406,932  
403,569  
400,735  
481,143  
410,364  
406,932  
403,569  
400,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0