Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,531,119  
21,002,240  
21,263,111  
21,177,110  
21,021,307  
5,402,184  
5,671,242  
5,891,198  
5,854,641  
5,639,184  
1,915,612  
2,266,981  
2,331,959  
2,188,251  
1,666,333  
1,339,603  
1,009,748  
764,724  
1,037,247  
1,351,568  
1,414,342  
1,613,380  
1,974,787  
1,828,710  
1,849,804  
691,137  
754,751  
783,819  
762,969  
726,639  
41,490  
26,381  
35,909  
37,465  
44,839  
15,128,934  
15,330,998  
15,371,913  
15,322,469  
15,382,123  
15,152  
14,686  
18,923  
19,330  
19,105  
14,327,831  
14,462,489  
14,508,133  
14,547,648  
14,680,922  
0  
0  
0  
0  
0  
65,229  
64,050  
66,119  
65,826  
37,478  
610,537  
680,709  
671,649  
584,556  
556,240  
110,185  
109,064  
107,088  
105,109  
88,378  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,531,119  
21,002,240  
21,263,111  
21,177,110  
21,021,307  
6,761,378  
7,161,628  
7,737,661  
7,910,566  
7,785,024  
2,438,209  
2,777,255  
2,947,498  
3,187,856  
3,503,651  
4,323,168  
4,384,373  
4,790,163  
4,722,710  
4,281,374  
13,769,741  
13,840,612  
13,525,450  
13,266,544  
13,236,283  
13,769,741  
13,840,612  
13,525,450  
13,266,544  
13,236,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0