Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,337,769  
20,876,807  
20,581,877  
20,568,850  
20,531,119  
6,034,592  
5,716,432  
5,542,384  
5,517,018  
5,402,184  
1,801,320  
1,890,029  
1,541,908  
1,726,068  
1,915,612  
817,675  
1,033,150  
1,456,262  
1,553,343  
1,339,603  
2,606,266  
1,933,888  
1,771,364  
1,451,794  
1,414,342  
763,641  
809,763  
718,083  
744,230  
691,137  
45,690  
49,602  
54,768  
41,583  
41,490  
15,303,177  
15,160,375  
15,039,493  
15,051,832  
15,128,934  
15,612  
15,519  
14,530  
14,519  
15,152  
13,955,470  
13,926,159  
14,065,564  
14,238,462  
14,327,831  
0  
0  
0  
0  
0  
28,082  
26,636  
42,967  
44,384  
65,229  
1,143,743  
1,052,702  
806,267  
643,262  
610,537  
160,270  
139,359  
110,164  
111,205  
110,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,337,769  
20,876,807  
20,581,877  
20,568,850  
20,531,119  
7,153,740  
6,819,779  
6,702,978  
6,665,759  
6,761,378  
3,088,302  
2,760,122  
2,553,447  
2,471,242  
2,438,209  
4,065,438  
4,059,657  
4,149,532  
4,194,517  
4,323,168  
14,184,029  
14,057,028  
13,878,898  
13,903,091  
13,769,741  
14,184,029  
14,057,028  
13,878,898  
13,903,091  
13,769,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0