Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,703,896  
1,820,030  
1,941,802  
1,971,901  
2,060,101  
1,437,937  
1,562,334  
1,666,759  
1,694,393  
1,769,614  
311,513  
348,215  
247,416  
221,780  
533,518  
80,000  
2,000  
117,000  
133,752  
19,212  
730,710  
844,496  
1,028,085  
1,012,895  
859,443  
307,603  
356,100  
263,253  
315,024  
343,842  
8,111  
11,524  
11,004  
10,941  
13,599  
265,959  
257,696  
275,043  
277,508  
290,487  
13,227  
2,834  
9,323  
2,266  
2,291  
215,705  
222,756  
229,978  
237,122  
245,284  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,329  
2,406  
3,767  
37,028  
32,106  
34,414  
35,715  
39,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,703,896  
1,820,030  
1,941,802  
1,971,901  
2,060,101  
816,314  
947,445  
1,027,779  
1,066,493  
1,176,280  
801,609  
929,873  
1,011,939  
1,050,915  
1,148,462  
14,705  
17,572  
15,840  
15,579  
27,818  
887,582  
872,585  
914,023  
905,407  
883,821  
883,232  
871,586  
912,903  
902,335  
881,796  
4,349  
999  
1,120  
3,072  
2,025  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0