Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,537  
423,732  
448,730  
467,289  
476,816  
351,197  
351,564  
375,530  
392,776  
399,398  
25,818  
52,503  
23,336  
35,613  
25,317  
70,000  
90,000  
135,000  
148,000  
113,000  
91,828  
64,932  
65,980  
61,687  
119,215  
145,795  
134,366  
134,211  
135,172  
130,958  
17,755  
9,764  
17,003  
12,304  
10,908  
69,341  
72,168  
73,200  
74,513  
77,418  
481  
364  
0  
0  
0  
64,969  
68,039  
70,044  
73,634  
77,236  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,891  
3,765  
3,156  
879  
182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,537  
423,732  
448,730  
467,289  
476,816  
51,923  
48,446  
31,448  
40,200  
42,689  
50,182  
46,900  
22,424  
31,404  
34,446  
1,742  
1,547  
9,024  
8,796  
8,243  
368,614  
375,286  
417,283  
427,089  
434,127  
368,614  
375,286  
417,283  
427,089  
434,127  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0