Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,081  
448,730  
467,289  
476,816  
481,101  
349,413  
375,530  
392,776  
399,398  
399,326  
52,503  
23,336  
35,613  
25,317  
12,432  
90,000  
135,000  
148,000  
113,000  
83,000  
65,178  
65,980  
61,687  
119,215  
146,038  
135,832  
134,211  
135,172  
130,958  
146,250  
5,899  
17,003  
12,304  
10,908  
11,605  
75,668  
73,200  
74,513  
77,418  
81,776  
0  
0  
0  
0  
0  
68,039  
70,044  
73,634  
77,236  
81,066  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,630  
3,156  
879  
182  
710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,081  
448,730  
467,289  
476,816  
481,101  
48,446  
31,448  
40,200  
42,689  
49,846  
39,091  
22,424  
31,404  
34,446  
43,394  
9,356  
9,024  
8,796  
8,243  
6,452  
376,635  
417,283  
427,089  
434,127  
431,255  
376,635  
417,283  
427,089  
434,127  
431,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0