Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
565,359  
565,623  
575,521  
577,317  
577,502  
434,641  
434,905  
444,803  
435,761  
425,278  
564  
550  
869  
781  
741  
0  
0  
0  
0  
0  
349,298  
349,578  
359,160  
350,218  
339,776  
83,707  
83,707  
83,707  
83,707  
83,707  
1,073  
1,071  
1,068  
1,056  
1,054  
130,717  
130,717  
130,717  
141,556  
152,224  
115,869  
115,869  
115,869  
126,707  
136,080  
11,133  
11,133  
11,133  
11,133  
11,133  
0  
0  
0  
0  
1,090  
1,090  
1,090  
1,090  
1,090  
0  
1,957  
1,957  
1,957  
1,957  
3,253  
668  
668  
668  
668  
668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
565,359  
565,623  
575,521  
577,317  
577,502  
598,340  
598,241  
607,804  
608,414  
608,189  
423,569  
423,470  
434,172  
434,782  
434,557  
174,771  
174,771  
173,632  
173,632  
173,632  
-32,981  
-32,618  
-32,283  
-31,097  
-30,686  
-32,981  
-32,618  
-32,283  
-31,097  
-30,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0