Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
575,521  
577,317  
577,502  
 
 
444,803  
435,761  
425,278  
 
 
869  
781  
741  
 
 
0  
0  
0  
 
 
359,160  
350,218  
339,776  
 
 
83,707  
83,707  
83,707  
 
 
1,068  
1,056  
1,054  
 
 
130,717  
141,556  
152,224  
 
 
115,869  
126,707  
136,080  
 
 
11,133  
11,133  
11,133  
 
 
0  
0  
1,090  
 
 
1,090  
1,090  
0  
 
 
1,957  
1,957  
3,253  
 
 
668  
668  
668  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
575,521  
577,317  
577,502  
 
 
607,804  
608,414  
608,189  
 
 
434,172  
434,782  
434,557  
 
 
173,632  
173,632  
173,632  
 
 
-32,283  
-31,097  
-30,686  
 
 
-32,283  
-31,097  
-30,686  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0